متن آهنگ بلیط یک طرفه از سوگند
Milad Hyper در پنجشنبه 8 خرداد 1393
مشاهده نظرات ()
[ ﻭﺭﺱ 1 ‏]

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻡ ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ
ﮐﻪ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﺭﻭﯼ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ

ﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻪ ﮐﺎﺑﻮﺱ ﺗﮑﺮﺍﺭﯾﻪ
ﺗﺮﮎ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺵ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﺟﺒﺎﺭﯾﻪ

ﻣﯿﺮﻡ ﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ پﺸﺘﻤﻮ ﻧﮕﺎﻩ
ﯾﻪ ﺑﻠﯿط ﯾﻪ ﻃﺮﻓﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺭﺍ

ﺍﻭﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺒﺮﯼ
ﻫﻤﻮﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﻫﯿﭻ ﺍﺣﺪﯼ ﺭﻭ

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻫﻤﻮﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻮﺵ هﯾﭻ ﮐﻤﺮﯼ.ﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ

ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ

‏[ ﮐﺮﻭﺱ ‏]

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﺭﻭ

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮑﻨﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺭﻭ

ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻢ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺷﺪ

ﺭﯾﺸﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻮﯾ ﻗﻠﺒﻤﻮ
ﻧﻤﯿﺮﯼ بذاﺭ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ پﺎﺷﻮ ﺑﺮﻭ

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﺭﻭ

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮑﻨﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺭﻭ

ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻢ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺷﺪ

ﺭﯾﺸﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻮﯾ ﻗﻠﺒﻤﻮ
ﻧﻤﯿﺮﯼ بذاﺭ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ پﺎﺷﻮ ﺑﺮﻭ

‏[ ﻭﺭﺱ 2 ‏]

ﻣﯿﺮﻡ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﻧﺮﺳﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ
ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺧﺰﻭﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ

ﻣﯿﺮﻡ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﻓﺼﻠﯽ ﻧﻮ
ﺩﺭﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﻡ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ

ﮔﻔﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﺳﻢ ﻭ ﺭﺳﻮﻣﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻭ
ﺭﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﺗﻮ ﻓﺮﻭﺧﺘﯿﺶ

ﺍﺻﻼ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ﭼﯽ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻡ
ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩﻡ

ﻣﯿﺮﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻏﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎﺭﻭ ﺑﻨﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﯿﺮﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻗﯽ
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍ ﺑﺮﮔﺸﺖ

‏[ ﮐﺮﻭﺱ ‏]

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﺭﻭ

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮑﻨﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺭﻭ

ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻢ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺷﺪ

ﺭﯾﺸﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻮﯾ ﻗﻠﺒﻤﻮ
ﻧﻤﯿﺮﯼ بذﺍﺭ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ پﺎﺷﻮ ﺑﺮﻭ

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﺭﻭ

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮑﻨﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺭﻭ

ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻢ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺷﺪ

ﺭﯾﺸﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻮی ﻗﻠﺒﻤﻮ
ﻧﻤﯿﺮﯼ بذار ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ پاﺷﻮ ﺑﺮﻭ

متن آهنگ یادته از عرفان و سوگند
Milad Hyper در چهارشنبه 2 بهمن 1392
مشاهده نظرات ()
ورس 1
رفتی و رفتی و این دل من 
منتظر بشنوه آخر شب 
صدا گرمتو از پشت خط
جلو چشممه تصویر تنم

رفتی و رفتی و این دل من 
منتظر بشنوه آخر شب 
صدا گرمتو از پشت خط
جلو چشممه تصویر تنم

ورس 2
در باز شد و اومدی تو
کل دنیام آفتاب شد اومدی تو
آره..
میخواستی دلو به من بدی 
میخواستی همه زندگیتو به من بگی 
نمیگذرم ازت من یکی 
اگه سهم من نیستی بگو هستی سهم کی
مثه دستام میتونه بگیره دست کی؟؟
بدن گرمتو تو بغلش لعنتی
توی گوشم میخوام با اون دوتا لب بگی 
همه آهنگای دوران بچگی
امکان نداره از حرفای هم خسته شیم 
فقط از یه چی ترس داریم اونم ترس چی
که وقتی صبح بشه باید از پیش هم بریم
پس نمیذاریم تلف بشه لحظه ای
نمیذارم چون بینمون فاصله اس بری
بُعد زمان بِبرتت قاصدک بشی

ورس 1
رفتی و رفتی و این دل من 
منتظر بشنوه آخر شب 
صدا گرمتو از پشت خط
جلو چشممه تصویر تنم

رفتی و رفتی و این دل من 
منتظر بشنوه آخر شب 
صدا گرمتو از پشت خط
جلو چشممه تصویر تنم

ورس 2
می خواستم همه چیو بگم وقت نشد 
به خودم گفتم عرفان بگو دیگه خر نشو
ولی خودت فهمیدی و دیدی قلبمو
یادته آخرین شب خندیدیم از شب تا صبح 
یادته افتادم پایین یادته تخترو
یادته نور و کم میکردم میگفتی وَر نرو
یادته لهجه رو همه کارا خنده رو 
جون من بگو یادته هنو صحنه رو 
یادته میخواستم موهاتو خشک کنم
بهم میخندیدی میگفتی چه ** خلم
خندت بقیه رو نو دل من کشت و رفت 
حسی که نمیتونم بهش پشت کنم
دنیا اینه دیگه دلم بدون خشک و تر میسوزن باهم
گاهی ولی قول من میام میرسم میگیرمت از پشت بغل
حتی یه نیگا نمیکنم یه پشت سر 

ورس 1
رفتی و رفتی و این دل من 
منتظر بشنوه آخر شب 
صدا گرمتو از پشت خط
جلو چشممه تصویر تنم
بود و نبودمو تو کردی نابود
من و تو شد هرچی ما بود
انگار یه خواب بود 
من تو تخت و تابوت میخوابم توش داغون
آره رفتی آسون آره رفتی آسون ...
حالا راه ما تووو
دادی قلبتو به من 
حالا من منتظرم 
که اون دستاتو بگیرم اون چشماتو ببینم
باشی بغلم
آره من منتظرم 
بدی لبهاتو به من 
باز اون حستو بگیرم واون حستو بگیرم 
عشقم نفسم
رفتی و رفتی و این دل من 
منتظر بشنوه آخر شب 
صدا گرمتو از پشت خط
جلو چشممه تصویر تنم

رفتی و رفتی و این دل من 
منتظر بشنوه آخر شب 
صدا گرمتو از پشت خط
جلو چشممه تصویر تنم

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات