فارس تکست مرجع متن آهنگ های جدید و قدیمی ایرانی tag:http://farstext.mihanblog.com 2020-08-10T07:47:22+01:00 mihanblog.com متن آهنگ آخر شب از آرش ای پی 2017-01-08T09:13:48+01:00 2017-01-08T09:13:48+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/212 Milad Hyper چه راحت گرفتیاین زندگیمومی موندی پیشماین طور نمی مرداین طور نمی کَنداز اون نگات دلدل دیگه دل نیستشد دیگه باطلشد دیگه دورازتو و نگاهتقلبمو میگمتو دوره راهتطرز نگاهتآخر عوض شدآخر تنم ازاین جاده پرت شدآخرشم تا آخر شبمن موندم و این خاطراتآخرشم تو دادی به باددادی به باد دنیامو بردآخرشم تا دیدی که وابسته شدمگفتی ازت خسته شدمگفتی نباش دیگه دورمآخرشم تا آخر شبمن موندم و این خاطراتآخرشم تو دادی به باددادی به باد دنیامو بردآخرشم تا دیدی که وابسته شدمگفتی ازت خسته شدمگفتی نباش دیگه دورمچه راحت مسیرتاز من ج چه راحت گرفتی
این زندگیمو
می موندی پیشم
این طور نمی مرد


این طور نمی کَند
از اون نگات دل
دل دیگه دل نیست
شد دیگه باطل

شد دیگه دوراز
تو و نگاهت
قلبمو میگم
تو دوره راهت

طرز نگاهت
آخر عوض شد
آخر تنم از
این جاده پرت شد

آخرشم تا آخر شب
من موندم و این خاطرات
آخرشم تو دادی به باد
دادی به باد دنیامو برد

آخرشم تا دیدی که وابسته شدم
گفتی ازت خسته شدم
گفتی نباش دیگه دورم

آخرشم تا آخر شب
من موندم و این خاطرات
آخرشم تو دادی به باد
دادی به باد دنیامو برد

آخرشم تا دیدی که وابسته شدم
گفتی ازت خسته شدم
گفتی نباش دیگه دورم

چه راحت مسیرت
از من جدا شد
دیگه بریدم
نه دیگه پاشو

از روی قلبم
این خونه با تو
تاریکه تا صبح
تاریکه تا صبح

شد دیگه دوراز
تو و نگاهت
قلبمو میگم
تو دوره راهت

طرز نگاهت
آخر عوض شد
آخر تنم از
این جاده پرت شد

آخرشم تا آخر شب
من موندم و این خاطرات
آخرشم تو دادی به باد
دادی به باد دنیامو برد

آخرشم تا دیدی که وابسته شدم
گفتی ازت خسته شدم
گفتی نباش دیگه دورم

آخرشم تا آخر شب
من موندم و این خاطرات
آخرشم تو دادی به باد
دادی به باد دنیامو برد

آخرشم تا دیدی که وابسته شدم
گفتی ازت خسته شدم
گفتی نباش دیگه دورم]]>
متن آهنگ تو داری به چی فکر میکنی از امیر تتلو 2017-01-07T21:26:14+01:00 2017-01-07T21:26:14+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/211 Milad Hyper داری به چی فکر می کنیدارم به این فکر می کنم ،‌ چرا ساعت هفت نمیشهکه تورو بببینمت دلم که از الان رفته پیشتالانم دارم فکر می کنم ، واسه شب چی بپوشممن به تو فکر می کنم حتی وقتی زیر دوشمتو داری به چی فک می کنی  ، جواب منو می دی یا نهبگو توام هرجا رفتی تصویر منو دیدی یا نهتو داری به چی فک می کنی ، جواب منو می دی یا نهبگو توام هرجا رفتی تصویر منو دیدی یا نهمن دارم به این فکر می کنم زندگی بی تو پوچه برامیه جوری میزون می کنم که جلوی تو توو کوچه در آمهمش دارم فکر می کنم به اون صورت مثل نقاشیمن بی تو داری به چی فکر می کنی

دارم به این فکر می کنم ،‌ چرا ساعت هفت نمیشه

که تورو بببینمت دلم که از الان رفته پیشت

الانم دارم فکر می کنم ، واسه شب چی بپوشم

من به تو فکر می کنم حتی وقتی زیر دوشم

تو داری به چی فک می کنی  ، جواب منو می دی یا نه

بگو توام هرجا رفتی تصویر منو دیدی یا نه

تو داری به چی فک می کنی ، جواب منو می دی یا نه

بگو توام هرجا رفتی تصویر منو دیدی یا نه

من دارم به این فکر می کنم زندگی بی تو پوچه برام

یه جوری میزون می کنم که جلوی تو توو کوچه در آم

همش دارم فکر می کنم به اون صورت مثل نقاشی

من بی تو دق می کنم ،‌ مگه میشه که نباشی

تو داری به چی فک می کنی ، جواب منو می دی یا نه

بگو توام هرجا رفتی تصویر منو دیدی یا نه

تو داری به چی فک می کنی ، جواب منو می دی یا نه

بگو توام هرجا رفتی تصویر منو دیدی یا نه

من نمی فهمم تو که چشات انقد نازن چرا سرد و بی رحمن

بچگی کردم نباید می فهمیدی دوسِت دارم بچگی کردم

با همه خوبی اما واسه من مث یه آدمِ چوبی

تو حتی واسه پُز جلو دوستات منو می کوبی

بگو داری به چی فک می کنی ، جواب منو می دی یا نه

بگو توام هرجا رفتی تصویر منو دیدی یا نه

داری به چی فک می کنی ، جواب منو می دی یا نه

بگو توام هرجا رفتی تصویر منو دیدی یا نه]]>
متن آهنگ خدافظی از عرفان 2017-01-05T18:56:33+01:00 2017-01-05T18:56:33+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/210 Milad Hyper موزیک مجبوری نی ولی توش بدجوری گیر کردیمباهات لج بودیم میکردیم ما هرجوری ریسکهرچیو داشتیم دادیم رفت آخر از پایدار دوتا داشیم رفتنوعرفانو کاشتیم پا نیمکت بد تنهایی روانیم کردهعی فیلتر شد هعی صفحه رو بستن ولی هنو پی خبرا هستنمیدونم فنام بهم از اون عقبا وصلنعقب نمیشینم ابدا اصلا مبادا سرد شم از خانه تا گورولی در نمیاد از کار تو پول حتی اگه بلد باشی کارتو خوبحتی پاش بریزی ۱۰ سالتو دورگفتم از نونه شب مهم تره و بود یهو میشه سی سالت میگذره چه زوددیگه نیست بیست سالت نیست همه چی خوبدیگه دیس میس یادت نی موزیک مجبوری نی ولی توش بدجوری گیر کردیم
باهات لج بودیم میکردیم ما هرجوری ریسک
هرچیو داشتیم دادیم رفت آخر از پایدار دوتا داشیم رفتنو
عرفانو کاشتیم پا نیمکت بد تنهایی روانیم کرد
هعی فیلتر شد هعی صفحه رو بستن ولی هنو پی خبرا هستن
میدونم فنام بهم از اون عقبا وصلن
عقب نمیشینم ابدا اصلا مبادا سرد شم از خانه تا گور
ولی در نمیاد از کار تو پول حتی اگه بلد باشی کارتو خوب
حتی پاش بریزی ۱۰ سالتو دور


گفتم از نونه شب مهم تره و بود یهو میشه سی سالت میگذره چه زود
دیگه نیست بیست سالت نیست همه چی خوب
دیگه دیس میس یادت نیست سر چی بود
ببین کارنامه مو برو ببین چندتا کار دادمو ببین با کدوماش خاطره داری
زود میبرن از یاد آدمو
بمون دردارو بخر به جون بازم بخون اخمارو نده نشون
بمون حرفاتو بزن بهشون ولی بدون اتکا نکن بهشون


دبی دم پام ایران نمیشه بیام دلم تنگه فامیلام
تیم قدیم اونا همه امریکانو تیم جدید هر جا میرم بام میان
از طریق موزیک با هم رابطه داشتیم مثه دوتا دوست واسه ی هم خاطره ساختیم
گاهی شک میکنم که این رابطه جاش نیست یا دنیایی که به خاطرش ساختیم
سعی میکنم بکوبم بسازم نیستارو سعی میکنم بمونم پا به پا بیست سالو
سعی میکنم بخونم کامنتا اینستارو
سعی میکنم بمونم یادگار ریسکا
دیگه نمیگیره انشاش بیست
دردی که به این سینه انداختیش
عرفان مثه دورانش با ای پلاس نیست
گاهی وقتا دنیا جایه احساس نیست
احساسو قبر میکنم جور دیگه حالو روزم خوب میشه
احساسو قبر میکنم موزیک کور میشه خورد میشه آرزومم دور میشه
احساسو قبر میکنم جور دیگه حالو روزم خوب میشه
احساسو قبر میکنم موزیک کور میشه خورد میشه آرزومم دور میشه
یه مشت پولداره کدر خس نمیخوام یکی بهم بده ره به ره خط
میخوام پله پله برم لول بعد مهم نیست حرفایی که این جغله زد
پشه زرد پشه زد خورد خونم بند اومد از زخم خشک شد بعدم همشون زد کشت
مثه برگایه پاییز زرد خشک
اگه از درد گفته از حادثه از فقر گفته نونو به نرخ روز بد خورده
ارزش داره اگه از قلب گفته حرفا همه مفته چونکه ما همه جفته
همه قفلت همه مبصر گیر میدن دم صف صبح بهت
ببخشید ولی من رفتم خداحافظی کردم از شهرم
خداحافظی کردم از قلبم خداحافظی کردم از نسلم
خستمه نمیشه پسرفت کرد بسمه نمیشه دست دست کرد
عشقت همه وقتتو مصرف کرد بعدم یکدفعه حق تو از دست رفت
مسیج نده نگو رپو ترک نکن رو عکسایه دشمنا منو تگ نکن
از همه بیشتر کردمو تک تکو میشناسم میگم چاغالنو شک نکن
آلبوما ویدئو کنسرت بلاگو گراف کنسرت باز اینارو میدیو پز بهت
میکنن نگذره یه روزه خوش بهت
احساسو میبندم برا زندگیه بهتر به ظاهر میخندم اما ضد اینه حسم
قلبمو میکشم الان زندگیه بهتر فراموش میکنم دنیا آرزومو له کرد
احساسو میبندم برا زندگیه بهتر
به ظاهر میخندم اما ضد اینه حسم
قلبمو میکشم الان زندگیه بهتر
فراموش میکنم دنیا آرزومو له کرد
بمون دردارو بخر به جون بازم بخون اخمارو نده نشون
بمون حرفاتو بزن بهشون ولی بدون اتکا نکن بهشون
من باید قولمو بشکنم فریادمو همه بشنون
من باید قولمو بشکنم هر آهنگو همه بشنون


]]>
متن آهنگ چ از حمید صفت 2014-10-05T11:32:41+01:00 2014-10-05T11:32:41+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/209 Milad Hyper این شهر کیست حاجت به چیستباور که نیست یه عاشق به ایستجواب منو بدید جهاد منو ببیناین بود هدف و راهچمران همت چریکی هاشماها چی میگی هاحرف و دردم چی میگی هامن میخواستم جوون منگ و بنگ و چت و..بزن و هی بچاقبه همه مسئله هاتبه همه هدف و راتبه همه غیرت و راتاسمت خواهر مادر باور ناموس آخر بی ناموسبا هر توهمی به باتوهمه و همه به خواب رفتینخون جوشان نی همگی … و لختینای وای مادرم طعنه های عالممسرما و درد های لحظه های آخرمحرف های امروز ترکش های تو تنمعالم آتش بود غم من هر بارمرد و هوس زن شوهر دارمولاببین من م این شهر کیست حاجت به چیست

باور که نیست یه عاشق به ایست

جواب منو بدید جهاد منو ببین

این بود هدف و راه

چمران همت چریکی ها

شماها چی میگی ها

حرف و دردم چی میگی ها

من میخواستم جوون منگ و بنگ و چت و..

بزن و هی بچاق

به همه مسئله هات

به همه هدف و رات

به همه غیرت و رات

اسمت خواهر مادر باور ناموس آخر بی ناموس

با هر توهمی به با

توهمه و همه به خواب رفتین

خون جوشان نی همگی … و لختین

ای وای مادرم طعنه های عالمم

سرما و درد های لحظه های آخرم

حرف های امروز ترکش های تو تنم

عالم آتش بود غم من هر بار

مرد و هوس زن شوهر دار

مولا

ببین من مریضم

منو صدام کن از ته قلبتم عزیزم

منو صدام کن من نریزم

من میپاچم من بریدم از اون تعطیلاشم

منو نگام کن از همیشم تنها ترم توی جادم تنها منم تویی باور من ندارم

تویی آخر من کجاشم

رفتم ته قلبم حرفم در رفت گفت مغزم درد گرفت و هی گفتم میام نرفتم

همه خوردن من نخوردم

همه بردن من نبردم

بازندم ولی بازم من

بازم من

]]>
متن آهنگ مهمونی خودمونه از زدبازی (+ عرفان، لیتو، پایا، سینا مافی ، خلسه و مجیکو) 2014-08-06T20:18:02+01:00 2014-08-06T20:18:02+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/208 Milad Hyper [ اینترو : Alireza JJ ]هه.. هی میپرسن کی پیر میشیم..حالا حالا ها نه..برو..[ کروس : Magico ]اگه توکلابیم اگه تو بارتیم اگه تو پارتیمبازم مهمونی خودمونهاگه با دافیم اگه همگی زاخاریمبازم مهمونی خودمونه ، مهمونی خودمونهمهمونی خودمونههرکی بخوای میمونههیچکی هم نه نمیریزه مهمونی خودمونههرکدوم وزه تریم راضی تریم به بهترینمهمونی خودمونه ، مهمونی خودمونه[ ورس 1 : Alireza JJ ]خوابتعمیق تر از اقیانوسمن صبح از هشت پا میشماختاپوسفک نکن منو کرده این دنیا لوسبازی تو دستامه گل یا پوچچجوری حرف میزنی ب [ اینترو : Alireza JJ ]

هه.. هی میپرسن کی پیر میشیم..حالا حالا ها نه..برو..

[ کروس : Magico ]

اگه توکلابیم اگه تو بارتیم اگه تو پارتیم
بازم مهمونی خودمونه
اگه با دافیم اگه همگی زاخاریم
بازم مهمونی خودمونه ، مهمونی خودمونه
مهمونی خودمونه
هرکی بخوای میمونه
هیچکی هم نه نمیریزه مهمونی خودمونه
هرکدوم وزه تریم راضی تریم به بهترین
مهمونی خودمونه ، مهمونی خودمونه

[ ورس 1 : Alireza JJ ]

خوابت
عمیق تر از اقیانوس
من صبح از هشت پا میشم
اختاپوس
فک نکن منو کرده این دنیا لوس
بازی تو دستامه گل یا پوچ
چجوری حرف میزنی باهام با لاتی
وقتی سی سالته هنوز خونه مامان باباتی
زاخار کل برنامت اینه که ارث بگیری
انقد منو بشنو تا تو حرص بمیری
تو تهران منتظر ببینی
کی .شر میگه
جی جی هنوز کیک و اسنر میده
فردا ببین کی کنسرت میده کی پوستر میشه
بیت سازه شماره یک
میگن جی جی نوک زبونی
تو نخبمونی انقد زدی یه موقع رو کوک نمونی
چون اصن فایده نداره بهم گفتن هیس
چون نه شاکی و قاضی به..خمم نیست
همه فحشارو میدم روش یه فا…یو
دنیارو میگیریم با هوش و ایکیوم
هنوزم “بهمن” خورد میکنیم اسفند دود میکنیم
فروردینم برفارو پودر میکنیم
تو تهران
هرجای دنیا بریم چون میدونیم ما

[ کروس : Magico ]

اگه توکلابیم اگه تو باریم اگه تو پارتیم
بازم مهمونی خودمونه
اگه با دافیم اگه همگی زاخاریم
بازم مهمونی خودمونه ، مهمونی خودمونه
مهمونی خودمونه
خودمونه
مهمونی خودمونه
خودمونه
مهمونی خودمونه
خودمونه
نه نه رات نمیدیم

[ ورس 2 : Erfan ]

مهمونی خودمونه
حیوونی خله مونه
کُل خونه قفلِمونه
زیرزمینو پشت بومش
رات نمیدیم رات نمیدیم نه
کل تهرونم دوره مونه
دور کُره ول بودیم خُره اِم بودیم
اگرم صبحش سلولیم
ت*خممونه…
یه شادونش آس ِ خونه
چشامونم کاسه خونه
آره تاره خونه چه آلودس آسمونش
بگن که به شانسمونه
بچرخشه تاسمونه
ولی به خواستمونه
به روشه خاصمونه

[ ورس 3 : Sepehr Khalse ]

این تیریپی که زول زدی دیگه واست معلومه امشب یه معضلی میشه
رومی ولی فازه مولوی نی که ، دافت باران نی اما کوثری میده
حاجی ، رفتیم تشو تش خوش نبود
لش بودیم وقتی لش مد نبود
پس …نگو که من معمولا فضام
موسا و سپی خوب دراومد از آب
میدونین که من حوصلم از دروداف الافو
گل و خط و شات و پرپاچه سر میره سری
فازمم اصن مهمونی نیس ولی مهمون منی واسم هرچی بزنی
توی شهری که ابریه هواش بد میشه اگه بشی درگیر شباش
مث من مث بقیه نباش
وقت ِ تغییره الان..

[ ورس 4 : Sina Maafi ]

مافی گذاشته دس رو کلمه
تا باربیت حال کنه مست تو بغلت
تا من نگم روشن نمیکنن اصلا
چون دستمه دستور العملش
عقب لشم کپ رو سرمه
دختره دود میده از تو دهنش
کیک و کُک و پیکُ پُک
تا با اینا بشی هی تو شُک
اینم از داستانه تهران ماست
چه باکلاس نگاهه ما به ستاره هاست
فشار پام رو پدال راست
انقدر تند میریم ورشکسته نشه اداره گاز
جعممون جمعه سرمون گرمه چند میلیونم که فنِمونن
بدت اومد اینجا همه خوبن؟

[ کروس : Magico ]

اگه توکلابیم اگه تو باریم اگه تو پارتیم
بازم مهمونی خودمونه
اگه با دافیم اگه همگی زاخاریم
بازم مهمونی خودمونه ، مهمونی خودمونه
مهمونی خودمونه
خودمونه
مهمونی خودمونه
خودمونه
مهمونی خودمونه
خودمونه
نه نه رات نمیدیم

[ ورس 5 : Sijal ]

مخامون اسیدین
این دوزا رو ندیدی نه؟
فیلو میندازه
فشاره کف سینت
مهم نیست کیسه دست کیه
میره کی یه لسه دیگه
مهم اینه دست به سینه
کسی نمیشینه
هرچی که میخوایم
برامون فراوونه
شهرمون همینجاست هوامون لواسونه
هنوزم لب آسونه
میزنیم و میکشیم از هر چی تو ترازوئه
هرچی تو ترازوئه

[ ورس 6 : Paya ]

مهمون ِ خونسرد
کدوم روز بود اون شب؟
توپ تو تور دود زود تو خون
تا استخون با پوست و پول شد شستشویه مخو
گوشه تیز واسه ... و پول
کُک و دپ و شرومز و اودی
روی شرم بطری دماوند
میچرخید دست بچه های دورم
حلقم با قرمز مینویسم
وسط تابلویه مثلثم
از سمت راست شده بلند دندم خودمم نه؟
هنرمندم شهرتم هم پایداره میکنم من مرفه رپ

[ ورس 7 : Behzad Leito ]

بذار وایسن از بیرون حرص درارن
کو..نا میگن اینا نیو فیس ندارن
جون دم در بده بفرما تو
نمیخوام بدم من دیگه به فنا رو
اگه دختره … گفت بخند با اون
اگه نخندی اشکش درمیاد بد
از اون هرچی برمیاد من
لشم اونا دوست دارن همین آدمو
ببین دایی اینجا مهمونی ماست
دم در مونده خب حیوونی باز
ایوون باز تو بالکنیم ما
رُل و پاس بده باز تا حال کنیم ما
نه ، من ندارم شماره رُند
ولی زنگ میزنن اونا دوباره تند
چه تو مهمونی بشیم چه دوره همی
ماها ناب ناب ناب تو کلِ زمین..

[ کروس : Magico ]

اگه توکلابیم اگه تو باریم اگه تو پارتیم
بازم مهمونی خودمونه
اگه با دافیم اگه همگی زاخاریم
بازم مهمونی خودمونه ، مهمونی خودمونه
مهمونی خودمونه
خودمونه
مهمونی خودمونه
خودمونه
مهمونی خودمونه
خودمونه
نه نه رات نمیدیم

]]>
متن آهنگ تهرانو آره از پایا ( به همراه عرفان ، تیک تاک ، سامی بیگی و لیتو ) 2014-08-02T12:11:50+01:00 2014-08-02T12:11:50+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/207 Milad Hyper همیشه دنبال دودیم انگار ویار داریممی خوایم باز بریم بالا تا که میایم پایین دوتا خط می زنیم که شبا بیدار باشیمبهش میگم سیگار داری، بهم میگه چیکار داری؟ هه چهار تا رنگ سبز جیغمیریم Absent بالا روش مزه Beer موزیکا خوراکه سمپل اینجاهمه لش دنباله پکه Weed دیگه همه رو کشیدیم میگیم از این کم کاشتندنیا رنگی انگار اسید ورداشتمامشب دیگه علف تمومهولی خونه رو که بگردی حشیش چند جاش هست بهم بگو کی دیگه چی می خوادقفل پیانوایم و کلید کریستال اینجا داش از همه جا بهترههر کاغذی رو ل همیشه دنبال دودیم انگار ویار داریم
می خوایم باز بریم بالا تا که میایم پایین 
دوتا خط می زنیم که شبا بیدار باشیم
بهش میگم سیگار داری، بهم میگه چیکار داری؟ 
هه چهار تا رنگ سبز جیغ
میریم Absent بالا روش مزه Beer 
موزیکا خوراکه سمپل اینجا
همه لش دنباله پکه Weed 
دیگه همه رو کشیدیم میگیم از این کم کاشتن
دنیا رنگی انگار اسید ورداشتم
امشب دیگه علف تمومه
ولی خونه رو که بگردی حشیش چند جاش هست 
بهم بگو کی دیگه چی می خواد
قفل پیانوایم و کلید کریستال 
اینجا داش از همه جا بهتره
هر کاغذی رو لول کنی بلیط ایبیزاس 
خبردار شو باز جلوم
پاتو کج نذاری و راتو صاف برو 
مثه کرمی و اینجا مثه مار برو 
و ازین به بعد اصلا به جا ESSE بکش Marlboro 
مغزامون بازه اگه دیدی چشما خماره
مهم نیست گود شده زیر پلکا دوباره 
راست میگی ما که اونجا نیستیم ولی
موزیکامون تهرانو آره 

موزیکامون تهرانو آره
موزیکامون تهرانو آره

بگو ببینم تهران روزگار به کامته و هنو با میلی هان ؟
هنوزم روز و شبت آسمونت کامل سیاس ؟ 
هوا تاریک میشه لشا روی بامت سیگار
می کشن و خیابونو نکنن تا متر میـ*ان 
بگو شبا هنو می مونی تو ساکت بیدار
و خوابت میاد می دونی تو با اطمینان 
که من کیَم ، بگو منو یادت میاد ؟ 
اصلا بگو بهم داری تو به ما احتیاج ؟
اگه داری بگو به اون چاقالا که واسه ماس ، کلاس ماس 
دهن بسته کتابه باز 
جلوته پرونده اتم که سفیده پاکه پاکی 
کاش یه نمه خودتونم لش بودین به جای لباس 
می بُرن کامل تا یه سال بگذره لای سایه هامون 
گم میشن همیشه می کنن ناله جای کارو 
هل میشن ، یه کار میدن و گم میشن 
بعدم کاهش صدا 
نمیان پا به پای ما 
همه کارا ردیف برنامه ها تنظیم بیت
ران می کنم و روی kick ها بستیم زین 
وقتی کاراتونو گوش میدم خنده م می گیره 
چون میگین از ما بهترین طنز نیست این ؟ 
بذا باشه چشما به ما الان مارشه نظام ماست 
گلادیاتوره بن لادن طالبان سزار 
من از طرف EMA اومدم یادتون بندازم
که ما بازی نمی کنیم پَ من یادگار EMAم 
هه یکم تمرین کن ما همه جا 
هستیم بگو می خواین درّین کجا ؟ 
نگو خیابونو کردیم ما از بیت جدا 
نه خیابونی تر نی از "افشین Nova" 
گفتم مغزا بازه اگه چشما خماره 
گود شده زیر پلکا دوباره 
چه اینجا و چه اونجا باشیم داش 
موزیکامون تهرانو آره

موزیکامون تهرانو آره
موزیکامون تهرانو آره

واست باید جالب باشه
یه تازه کار بیاد تو بازیا
بعدم جاشه لای ستاره ها 
داد عرفان یاد ما
یه جا توی راه من ِ همیشگی
آدم اگه باشه شاعر عاشق کاسب بالائه جاش
بذار امسال مثه پارسال سال ما بشه 
که تا تو شنیدی ببینی جابجا بشه مارکتها 
پای کار عین کاسبها
راه به راه بده کار شاخ
امضا خانواده ی پایدار 

موزیکامون تهرانو آره 
موزیکامون تهرانو آره 

پایا ، اولشه ، چربش کنین

موزیکامون تهرانو آره 

قد قد زیادیه اشکال کارت
شک نکنین که این امکانو داره 
از پهنا کنه تهرانو پاره 
موزیکامون تهرانو آره

خودمونم دنیا رو

]]>
متن آهنگ تهران مازراتی از زدبازی 2014-07-16T12:22:17+01:00 2014-07-16T12:22:17+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/206 Milad Hyper تو تهرانی‌ که شده مُده تازه لاتیو پُره مازراتیبگو واسه تو چی‌ موندههمه چی‌ قرو قاطی‌نمی‌دونی حتی دیشبدوست دخترت با کی‌ بودهنه نه نه نه نه نه نه نه.. فردا رو نمی‌خوامواسه فردا این همه راه رو نمیام ، چسبیدیمامشبو یه وری ، هر چی بشه میگم عشقمC’est La Vie..نیستیم سیندرلاانقد میمونیم بیرون تا چین بره لاپوستمون گود بشه همه زیر چشابگو کی‌ این همه م*مه دیده یه جا ها ها؟ماها تحریم نیستیم همگی‌ سوخت میدیمنمیدونیم باهم سر چی‌ دوست میشیمدیگه شده مسخره براماینجا بس کمه سواداز تفریح گذشته مصرف ِ موادتهران شیک تو تهرانی‌ که شده مُده تازه لاتیو پُره مازراتی
بگو واسه تو چی‌ مونده
همه چی‌ قرو قاطی‌
نمی‌دونی حتی دیشب
دوست دخترت با کی‌ بوده

نه نه نه نه نه نه نه نه.. فردا رو نمی‌خوام
واسه فردا این همه راه رو نمیام ، چسبیدیم
امشبو یه وری ، هر چی بشه میگم عشقم
C’est La Vie..
نیستیم سیندرلا
انقد میمونیم بیرون تا چین بره لا
پوستمون گود بشه همه زیر چشا
بگو کی‌ این همه م*مه دیده یه جا ها ها؟
ماها تحریم نیستیم همگی‌ سوخت میدیم
نمیدونیم باهم سر چی‌ دوست میشیم
دیگه شده مسخره برام
اینجا بس کمه سواد
از تفریح گذشته مصرف ِ مواد
تهران شیک و پیک بود دیگه شیک نی‌
رستوران بود و شده پیکنیک
تهران کارتونی بود ولی‌ گرگه بردش خوردش میگ میگ
دیگه دیگه رینگِ بکس شد
چش نذاشته میان میگن سوک سوک
دافاش خشننو زاخاراش فشنن
ولی‌ بازم حال میکنییم باهاش مگه نه..

تو تهرانی‌ که شده مُده تازه لاتیو پُره مازراتی
بگو واسه تو چی‌ مونده
همه معاملاتی
نمی‌دونی حتی دیشب
دوست دخترت با کی‌ بوده

آدما تهران شدن حزب باد
بد جوری دنبال وززهان
دختره بغلم لَم داده
طبقه معمول شده هولِ برنامه
چی‌ بگم وقتی‌ اون عمل بنّائه
الکلی تا اونکه عملِ قلب داره
نمی‌شه دید فرق قشرارو
برقه چشمارو
ولی‌ بازم من
تهران میرم با لبِ خندون
یه دست به فرمون
یه خط به دندون
چون ، اینجا همه گروه گروهن
پشتت بد میگن خوب تو روتن
بعده لاشخوریشون با تو خوبن
کارشون جور شد جفت پارو توتن
شدن نصف ِ دخترا تو ایران ول
آنتن میدن بدتر از ایرانسل

تو تهرانی‌ که شده مُده تازه لاتیو پُره مازراتی
بگو واسه تو چی‌ مونده
همه چی‌ معاملاتی
نمی‌دونی حتی دیشب
دوست دخترت با کی‌ بوده

او او او او او
او او او او
او او او او او
او او او او
او او او او او
او او او او
او او او او او..

اگه دنیا اینه
بذار دنیا بازی باشه
اگه اوضاع اینه
بذار دوزا پایین باشه
هر جایی‌ بریم
هر کاری کنیم
بازم اینجاییم…
بازم اینجاییم

راحت
کثافت زدیم شهرو با هم
میخوایم خسارت ندیم ولی‌ طاقت
نداریم ما تا حد ، نداریم ما
میمونیم از ما میشنون صدا
فانِ نه بیشتر از ۳ ماه
تهران مال ِ مائه ولی‌ جای ما نی
دیگه بالا شهر همه شدن قاطی پاتی
انتلکت ،قمه کش تا معاملاتی
همه بور خوردن میری یه جا یه پارتی
آدم حسابیا یه کوچم من
دیگه همه کوچ کردن
اینور اونور فراره
این شهر دیگه موندن نداره
یه موقعی‌ معیار خوبو ساده بود
تحصیلات خونواده بود
قبله این که پولو مایه بود
ولی‌ الان
دیگه دخترا قشنگ میدونن با کی‌ بخوابن
دختر چیه؟ اینا ماشین حسابن
با این حال اینجا عالی ِ
فکرا خالی‌ ِ تو درینکا مالیه

تو تهرانی‌ که شده مُده تازه لاتیو پُره مازراتی
بگو واسه تو چی‌ مونده
همه چی‌ معاملاتی
نمی‌دونی حتی دیشب
دوست دخترت با کی‌ بوده

او او او او او
او او او او
او او او او او
او او او او
او او او او او
او او او او
او او او او او..

دیگه منو تو نداره اینجا همه رد کردیم تک تکمون
الکی‌ می‌زنیم الکی‌ می‌خوریم الکی‌ می‌کنیم
اینجا الکی‌ خوشیم ولی‌ تقصیر ما که نیست هست؟

این شهر اونی‌ نیست که بزرگ شدیم توش
همرو میشناختیم چی‌ شد گم شدیم توش
همه چی‌ عوض شد
همه چی‌ عوض شد..

این شهر اونی‌ نیست که بزرگ شدیم توش
همرو میشناختیم چی‌ شد گم شدیم توش
همه چی‌ عوض شد
همه چی‌ عوض شد..

]]>
متن آهنگ پسر بد از زدبازی 2014-06-19T20:12:52+01:00 2014-06-19T20:12:52+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/205 Milad Hyper تو اون پسر بدی که بودی همیشه یذره غریبهشدی یذره سریع  بهم نزدیک  آره چه بده سلیقهمیگی توسرت همینه بزنی دخترارو زود سری زمین هیتو سر منی حیف که حواست اونور زمینهمن یه تتو از بوست رو لبام میخوامکه همیشه ببینن مال توامجاهای مختلف میرمآدمای مختلف دیدمولی منصرف میشمچون من منتظرت میشم..ولی توهمیشه دنباله شرپلیسم دنبالت کردمنم همش دنبالتمتو اون پسر بدی که نبایدتو اون پسر بدی که نبایدتو اون پسر بدی که نبایدبا من باشهیه پسر بدمیشه یه پدر بداون راهه راستو ول میکنه بزنه چپجدیدا حسه عجیبی نوکه دست تو اون پسر بدی که بودی همیشه یذره غریبه
شدی یذره سریع  بهم نزدیک  آره چه بده سلیقه
میگی توسرت همینه بزنی دخترارو زود سری زمین هی
تو سر منی حیف که حواست اونور زمینه

من یه تتو از بوست رو لبام میخوام
که همیشه ببینن مال توام
جاهای مختلف میرم
آدمای مختلف دیدم
ولی منصرف میشم
چون من منتظرت میشم
..ولی تو
همیشه دنباله شر
پلیسم دنبالت کرد
منم همش دنبالتم

تو اون پسر بدی که نباید
تو اون پسر بدی که نباید
تو اون پسر بدی که نباید
با من باشه

یه پسر بد
میشه یه پدر بد
اون راهه راستو ول میکنه بزنه چپ
جدیدا حسه عجیبی نوکه دستمه
جوک نی فک کنم این کوکه بستمه
هی.
نمیندازم سر رفیقای بد
یا اون اکیپای لـش
میشه یکی پایه حش
یکی فاتحش خوندس
این زندگی سریال مسخرست هرچیم بگی داره تش
هی..
یادش بخیر اون تیکه های رپی
آها
پشت موتور سیکلت با یه رفیقو
ریسه های شدید
سوسیس کالباس توی کیسه های خرید
همیشه پای همیم
من جنسم خرابه انگار ساقیم بد بود
ولی فک نمیکردم تا این حد بود
نمیام خونه زودتر از یک یکونیم
کسی نیستم که بخوای بهش تکیه کنی

تو اون پسر بدی که نباید
تو اون پسر بدی که نباید
تو اون پسر بدی که نباید
با من باشه

من یه پسر بدم میخاره یذره تنم
بزنه سرم میدم رگ وزمو ورم
حال نمیکنه  باهام زیاد خونوادت
چون در نیومدم بالا من از رو اصالت
بزرگ نشدم مثه تو با بوس خالت
یا نه تو مهمونیای شیکت تو سفارت
آره لجنم لجنم لجنم من
ترسی هم ندارم من از جهنم
روی هر روزنامه هر مجلم من
ولی هنوزم واسه ی تو سیجلم من
هر رابطه ای همه جاش که باب میل نی بالا پایین داره خیلی
مهم اینه وقتی بامی دائم سرحالی بیـبی اگه لتو پاری عیبی
نداره بینمون هرچی هست دقیقه تا آخرم وضع همینه
روزا کار توی هر دقیقه شبام خطایی که انقد خوبن میگن نستعلیقه

تو اون پسر بدی که نباید
تو اون پسر بدی که نباید
تو اون پسر بدی که نباید
با من باشه

یه پسر بد ممکنه جو گیر شه ، بزنه به سرش یهو دستگیر شه
یه پسر بد ممکنه تهدید شه ، یه پسر بد تو داشبوردش هفتیره
یه پسر بد ممکنه جو گیر شه ، بزنه به سرش یهو درگیر شه
یه پسر بد ممکنه تهدید شه ، یه پسر بد نباس هیچوقت تسلیم شه

]]>
متن آهنگ از پیشم میری از 25 باند 2014-06-16T14:01:20+01:00 2014-06-16T14:01:20+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/204 Milad Hyper از پیشم میریاون بیرون انگار هنوز بارونه…اشکامم دیدیولی انگار دوریم برات آسونه..امشبم بارونهآسمونم انگار شده دیوونهتو روزات آرومهاینجا یکی داغونه..بگو هنوز یادته درگوشم آهستهگفتی با من میمونیواسه همیشه یادتهولی رفتی بی وفاواسه تو فرقی نداشتکه چی میاد به سرم بعد از اینخیلی بی تو سخت میگذره این شبامآسمونا ابرینچیزی نمونده که بادبونا زخمی شنبریدم دیگه مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیدههمچی تموم شد دلم تنگهبدون تو زمستونا چقدر سردهمگه میشه این روزو یادت بره تومگه میشه عاشق بازم عاشق بشه خبمن نمیفهمم چ از پیشم میری
اون بیرون انگار هنوز بارونه…
اشکامم دیدی
ولی انگار دوریم برات آسونه..
امشبم بارونه
آسمونم انگار شده دیوونه
تو روزات آرومه
اینجا یکی داغونه..

بگو هنوز یادته درگوشم آهسته
گفتی با من میمونی
واسه همیشه یادته
ولی رفتی بی وفا
واسه تو فرقی نداشت
که چی میاد به سرم بعد از این
خیلی بی تو سخت میگذره این شبام

آسمونا ابرین
چیزی نمونده که بادبونا زخمی شن
بریدم دیگه مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیده
همچی تموم شد دلم تنگه
بدون تو زمستونا چقدر سرده
مگه میشه این روزو یادت بره تو
مگه میشه عاشق بازم عاشق بشه خب
من نمیفهمم چرا باید بگی برنمیگردم

از پیشم میری
کاش میشد ببینم این خواب بوده..
از پیشم رفت .. فهمیدم دوریم براش آسونه
امشبم بارونه..
آسمونم انگار شده دیوونه..
تو روزات آرومه..
اینجا یکی داغونه..

بگو هنوز یادته درگوشم آهسته
گفتی با من میمونی
واسه همیشه یادته
ولی رفتی بی وفا
واسه تو فرقی نداشت
که چی میاد به سرم بعد از این
خیلی بی تو سخت میگذره این شبام

جدا شدش از من
بعد رفتنش کجارو بگردم
چقد بشینم چقد نخوابم
تازه میفهمم چقد خرابم
آتیش زد رفت تو بهار یهو پاییز برگشت
کاش اینقد زودنمیرفت
ای کاش قلبمو خورد نمی کرد
آخه بعضی زخما هیچ وقت خوب نمیشن

بگو هنوز یادته درگوشم آهسته
گفتی با من میمونی
واسه همیشه یادته
ولی رفتی بی وفا
واسه تو فرقی نداشت
که چی میاد به سرم بعد از این
خیلی بی تو سخت میگذره این شبام

]]>
متن آهنگ فوتبال از منصور 2014-06-16T13:59:43+01:00 2014-06-16T13:59:43+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/203 Milad Hyper عاشق ِ فوتبالیمفوتبالیمعاشق ِ ایرانیمایرانیممرسی بچه های ایرانبرای جام جهانیما به شماها مینازیمبه عنوان یه ایرانیتو قلب ما تیم ملی ایرانهبرای ما قهرمانهتو قلب ما تیم ملی ایرانهبرای ما قهرمانهیه قهرمانه..عاشق فوتبالیم فوتبالیمایران ایران ایرانبه شما میبالیم میبالیمایران ایران ایرانما یه نسل پا به توپیمگل میکاریم ما بیداریمبه سختی ها نمیبازیمبا هم هستیم بی شکستیمتو قلب ما تیم ملی ایرانهبرای ما قهرمانهتو قلب ما تیم ملی ایرانهبرای ما قهرمانهیه قهرمانه..عاشق فوتبالیم فوتبالیمایران ایران ایرانبه شما م عاشق ِ فوتبالیم
فوتبالیم
عاشق ِ ایرانیم
ایرانیم

مرسی بچه های ایران
برای جام جهانی
ما به شماها مینازیم
به عنوان یه ایرانی

تو قلب ما تیم ملی ایرانه
برای ما قهرمانه
تو قلب ما تیم ملی ایرانه
برای ما قهرمانه
یه قهرمانه..
عاشق فوتبالیم فوتبالیم
ایران ایران ایران
به شما میبالیم میبالیم
ایران ایران ایران

ما یه نسل پا به توپیم
گل میکاریم ما بیداریم
به سختی ها نمیبازیم
با هم هستیم بی شکستیم
تو قلب ما تیم ملی ایرانه
برای ما قهرمانه
تو قلب ما تیم ملی ایرانه
برای ما قهرمانه
یه قهرمانه..

عاشق فوتبالیم فوتبالیم
ایران ایران ایران
به شما میبالیم میبالیم
ایران ایران ایران

♫♫♫

آرزوی پیروزی ،  یه ایرانه همراهتون
پرچم ایرانی بالاست
ادامه داره راهتون

عاشق فوتبالیم فوتبالیم
ایران ایران ایران
به شما میبالیم میبالیم
ایران ایران ایران

]]>
متن آهنگ بازم بخند از محسن یگانه 2014-06-16T13:56:22+01:00 2014-06-16T13:56:22+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/202 Milad Hyper حرفایی که نمی گی و از تو چشات میخونمبه یاد من نباشیم به یاد تو میمونمهمیشه اون نگاه تو حرفای تازه دارهبا من دوباره حرف بزن، بازم بخند دوبارهبخند ، وقتی میخندی میگم غصه رو بیخیالشبخند که غم از توی شعرام بره رد کارش آره بخند وقتی میخندی غم کاری باهام ندارهبخند که این غصه دیگه سر به سرم نذاره…♫♫♫خنده ی تو می ارزه به دار و ندار دنیاتا غمگیم میشی شک میکنم همش به کار دنیاوقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دورهدنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کورهترانه سرا : محسن یگانهمتن آهنگ وقتی اومدی تو قلبم حرفایی که نمی گی و از تو چشات میخونم

به یاد من نباشیم به یاد تو میمونم

همیشه اون نگاه تو حرفای تازه داره

با من دوباره حرف بزن، بازم بخند دوباره

بخند ، وقتی میخندی میگم غصه رو بیخیالش

بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش

 آره بخند وقتی میخندی غم کاری باهام نداره

بخند که این غصه دیگه سر به سرم نذاره

♫♫♫

خنده ی تو می ارزه به دار و ندار دنیا

تا غمگیم میشی شک میکنم همش به کار دنیا

وقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دوره

دنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره

ترانه سرا : محسن یگانه

]]>
متن آهنگ وقتی اومدی تو قلبم از هنگامه 2014-06-16T13:55:04+01:00 2014-06-16T13:55:04+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/201 Milad Hyper ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﺑﺎ ﺗﻮ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﻡ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﺷﺪﺁﺭﺯﻭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﯾﮑﯽ ﻣﺚ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺷﺖﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺗﻮﯾ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻮﺭﻭ ﮐﻢ ﺩﺍﺷﺖﻭﺍﺳﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺚ ﺷﯿﺸﻪ ، ﻫیچکﯽ ﻣﺚ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺸﻪﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺣﺲ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪﻭﺍﺳﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺚ ﺷﯿﺸﻪ ، ﻫیچﮑﯽ ﻣﺚ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺸﻪﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺣﺲ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻡ ﺳﺎﮐﺖ ﻭ ﺍﻣﻦه ﺳﺮ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻪ اﺖ ﮐﻪ ﻣﯿذﺍﺭﻡﺗﻮ ﮐﻪ پﯿﺶ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﯿﻨﯽ پﺮ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻗﻠﺒﻢﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻪ ﻗﻠﺒﻢﺑﺎﺗﻮ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ پﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﺖﻣﻤ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﻡ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﺷﺪ

ﺁﺭﺯﻭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﯾﮑﯽ ﻣﺚ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺷﺖ
ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺗﻮﯾ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻮﺭﻭ ﮐﻢ ﺩﺍﺷﺖ

ﻭﺍﺳﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺚ ﺷﯿﺸﻪ ، ﻫیچکﯽ ﻣﺚ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺣﺲ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻭﺍﺳﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺚ ﺷﯿﺸﻪ ، ﻫیچﮑﯽ ﻣﺚ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺣﺲ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ 

ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻡ ﺳﺎﮐﺖ ﻭ ﺍﻣﻦه ﺳﺮ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻪ اﺖ ﮐﻪ ﻣﯿذﺍﺭﻡ

ﺗﻮ ﮐﻪ پﯿﺶ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﯿﻨﯽ پﺮ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻗﻠﺒﻢ
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻪ ﻗﻠﺒﻢ

ﺑﺎﺗﻮ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ پﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻫﺎﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺖ

ﻭﺍﺳﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺚ ﺷﯿﺸﻪ ، ﻫیچکﯽ ﻣﺚ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺣﺲ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻭﺍﺳﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺚ ﺷﯿﺸﻪ ، ﻫیچﮑﯽ ﻣﺚ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺣﺲ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻡ ﺳﺎﮐﺖ ﻭ ﺍﻣﻦه ﺳﺮ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻪ اﺖ ﮐﻪ ﻣﯿذﺍﺭﻡ

ﺗﻮ ﮐﻪ پﯿﺶ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﯿﻨﯽ پﺮ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻗﻠﺒﻢ
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻪ ﻗﻠﺒﻢ

ﺑﺎﺗﻮ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ پﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻫﺎﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺖ

ﻭﺍﺳﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺚ ﺷﯿﺸﻪ ، ﻫیچکﯽ ﻣﺚ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺣﺲ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﻭﺍﺳﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺚ ﺷﯿﺸﻪ ، ﻫیچﮑﯽ ﻣﺚ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺣﺲ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ

]]>
متن آهنگ سخته از بلک کتس 2014-06-16T13:51:52+01:00 2014-06-16T13:51:52+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/200 Milad Hyper خدا میدونهچی به من گذشتهدلم از همهاز خودم شکستههرچی که بودهپاشیده از هممثل یه بغضدرهم شکستهخودم دراروبستمو رفتمتو خواستی امامن بر نگشتمنفس کشیدمبا نفس تومن سنگ نبودمآخر شکستم..سخته دلتنگی سختهقد یه ساله برام یه لحظهتلخه تنهایی تلخهبی کسی بدترین دردهبسه خودخوری بسهتا که شبو روز تنم بلرزهعشقت درحد حرفهبودنت با من یه عادت محضه..تو بیداری چقدر کابوس دیدمنمیتونی بفهمی چی کشیدمباید بتونم تنها بمونماصلا مهم نیست رو به جنونماونهمه عمرمو واسه تو مردموتو نفهمیدی شکستی غرورموبغضمو میشکنم واسه همیشهاین رابط خدا میدونه
چی به من گذشته
دلم از همه
از خودم شکسته
هرچی که بوده
پاشیده از هم
مثل یه بغض
درهم شکسته
خودم درارو
بستمو رفتم
تو خواستی اما
من بر نگشتم
نفس کشیدم
با نفس تو
من سنگ نبودم
آخر شکستم..

سخته دلتنگی سخته
قد یه ساله برام یه لحظه
تلخه تنهایی تلخه
بی کسی بدترین درده
بسه خودخوری بسه
تا که شبو روز تنم بلرزه
عشقت درحد حرفه
بودنت با من یه عادت محضه..

تو بیداری چقدر کابوس دیدم
نمیتونی بفهمی چی کشیدم

باید بتونم تنها بمونم
اصلا مهم نیست رو به جنونم
اونهمه عمرمو واسه تو مردمو
تو نفهمیدی شکستی غرورمو
بغضمو میشکنم واسه همیشه
این رابطه مرده درست نمیشه
اونهمه عمرمو واسه تو مردمو
تو نفهمیدی دود کردی حسمو

♫♫♫

سخته دلتنگی سخته
قد یه ساله برام یه لحظه
تلخه تنهایی تلخه
بی کسی بدترین درده
بسه خودخوری بسه
تا که شبو روز تنم بلرزه
عشقت درحد حرفه
بودنت با من یه عادت محضه..

]]>
متن آهنگ طوفان مجید خراطها 2014-06-16T13:48:50+01:00 2014-06-16T13:48:50+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/199 Milad Hyper واسه بدی هاتم دلم تنگه…دلتنگ خون سردیت هنوز هستمهرچی که میگفتی نمیشنیدمرو تلخیات چشمامو میبستمیادش بخیر هر بار تو میرفتیمن بر میگشتم طبق عادت هاموقتی که خوب دنیامو میدیدمحس میکردم هستی ولی تنهامهرجا که حرفت میشه میخندمتا حس کنم پشتم بهت قرصهحتی سکوتم زجره وقتی کهیکی ازم حالتو میپرسهگرچه دلم تنگه برات امااز من نخواه پیش تو برگردموقتی شلوغ بود دورتو اونجااینجا توی تنهایی سر کردم ♫♫♫هرجور تونستی من رو رنجوندیاما ازت خواستم که برگردیمیگفتی دوست داری باشی اماهرگز تلاشی هم نمیکردیحالا که اون قلبت واسه بدی هاتم دلم تنگه

دلتنگ خون سردیت هنوز هستم
هرچی که میگفتی نمیشنیدم
رو تلخیات چشمامو میبستم
یادش بخیر هر بار تو میرفتی
من بر میگشتم طبق عادت هام
وقتی که خوب دنیامو میدیدم
حس میکردم هستی ولی تنهام
هرجا که حرفت میشه میخندم
تا حس کنم پشتم بهت قرصه
حتی سکوتم زجره وقتی که
یکی ازم حالتو میپرسه
گرچه دلم تنگه برات اما
از من نخواه پیش تو برگردم
وقتی شلوغ بود دورتو اونجا
اینجا توی تنهایی سر کردم

 ♫♫♫

هرجور تونستی من رو رنجوندی
اما ازت خواستم که برگردی
میگفتی دوست داری باشی اما
هرگز تلاشی هم نمیکردی
حالا که اون قلبت رو رنجونده
بوی محبت میده باز حرفات
حالاکه با سختی پذیرفتم
پا رو دمم میذاره این سنگات
لعنت به من که درد و دل هامو
با هرکی که میشناستت میگم
خیلی دلم تنگه برات اما
دیر اومدی من با یکی دیگم
وقتی که اون دستامو میگیره
حس میکنم دستت تو دستامه
اسمش رو گاهی اشتباه میگم
اسمت هنوزم روی لب هامه
اینجا هوا هم بی تو داغونه
چیزی شبیه حس همدردی
تو سیل اشکام غوطه ور بودم
با رفتنت طوفان به پا کردی..

]]>
متن آهنگ ای کاش از فریدون آسرایی 2014-06-16T13:46:58+01:00 2014-06-16T13:46:58+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/198 Milad Hyper چشمای تو شبیه آسمونهاین که دلم تو رو می خواد قشنگهروزایی که با تو قدم می زنمشبایی که بارون میاد قشنگهمن و تو قسمت همیم عزیزماینجوری حتی قسمتم قشنگهساعتی که با هم قرار می ذاریمدلهره های ساعتم قشنگهای کاش..توی این دوره زمونهبدون حرف و بهونه دلت عاشقم بمونهای کاش..توی این عاشقی با تونبینم اشک چشاتونشنوم بغض صداتو ♫♫♫یه وقتایی یه کم جدایی خوبهمثل تموم عاشقای دلتنگولی ما از هم دیگه رد نمیشیمبا کلی خاطرات رنگ و وارنگ…ای کاش..توی این دوره زمونهبدون حرف و بهونه دلت عاشقم بمونهای کاش..توی این عاشقی چشمای تو شبیه آسمونه
این که دلم تو رو می خواد قشنگه
روزایی که با تو قدم می زنم
شبایی که بارون میاد قشنگه
من و تو قسمت همیم عزیزم
اینجوری حتی قسمتم قشنگه
ساعتی که با هم قرار می ذاریم
دلهره های ساعتم قشنگه

ای کاش..
توی این دوره زمونه
بدون حرف و بهونه دلت عاشقم بمونه
ای کاش..
توی این عاشقی با تو
نبینم اشک چشاتو
نشنوم بغض صداتو

 ♫♫♫

یه وقتایی یه کم جدایی خوبه
مثل تموم عاشقای دلتنگ
ولی ما از هم دیگه رد نمیشیم
با کلی خاطرات رنگ و وارنگ

ای کاش..
توی این دوره زمونه
بدون حرف و بهونه دلت عاشقم بمونه
ای کاش..
توی این عاشقی با تو
نبینم اشک چشاتو
نشنوم بغض صداتو

ترانه سرا : محمد کاظمی

]]>
متن آهنگ one day از آرش 2014-06-16T13:42:37+01:00 2014-06-16T13:42:37+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/197 Milad Hyper Lal la la la la la laLal la la la la la laLal la la la la la laI can see moon in lightصبوری ، کن و دور شو از غمبه فردات امیدوارمهواتو هنوز از دور ،دارمOne day I’m gonna fly awayOne day when heaven calls my nameI lay down I close my eyes at nightI can see moon in LightOne day I’m gonna fly awayOne day I’ll see your eyes againI lay down I close my eyes at night, I can see moon in lightMoon in light♫♫♫دل من ، هنوزم پیشت گیرهنگو که دیگه دیرهجدایی یه روز از بین میــــره♫♫♫One day I’m gonna fly aw Lal la la la la la la
Lal la la la la la la
Lal la la la la la la

I can see moon in light

صبوری ، کن و دور شو از غم

به فردات امیدوارم

هواتو هنوز از دور ،دارم

One day I’m gonna fly away
One day when heaven calls my name
I lay down I close my eyes at night
I can see moon in Light
One day I’m gonna fly away
One day I’ll see your eyes again
I lay down I close my eyes at night, I can see moon in light

Moon in light

♫♫♫

دل من ، هنوزم پیشت گیره

نگو که دیگه دیره

جدایی یه روز از بین میــــره

♫♫♫

One day I’m gonna fly away
One day when heaven calls my name
I lay down I close my eyes at night
I can see moon in Light
One day I’m gonna fly away
One day I’ll see your eyes again
I lay down I close my eyes at night, I can see moon in light

بی تاب بی تابم بی تابم

بی تو …

هرجا که باشم بازم من دوست دارم

One day I’m gonna fly away
One day when heaven calls my name
I lay down I close my eyes at night
I can see moon and Light
One day I’m gonna fly away
One day I’ll see your eyes again
I lay down I close my eyes at night, I can see moon and light

]]>
متن آهنگ شعله از Budo ( از آلبوم سرمایه ) 2014-06-09T17:45:40+01:00 2014-06-09T17:45:40+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/196 Milad Hyper *** متن این آهنگ به طور اختصاصی در وبلاگ ما قرار گرفته .. اگر اشتباهی در متن بود اطلاع بدید . تشکر ***توی ذهن من یه صحنه بود .. یه صحنه پر نورسیاه .. ستاره روبروش با کلی نورمیاد طرف من .. من سمت اونبیدارتر از اون جغدی که قفله روم .. یه حس ِ خوب تومهمثل روزی که لخت بودیم ما دو تا تو رودخونهچشام تا حالا کور بوده .. نفهمیدم جواب سوالا توم بودهبازم یه ذره از تو واسم .. میچرخونتم ، میچرخه دنیاممکاش همیشه پر ِ رگ باشم .. تا تو رد شی ازم توی سرد و گرمآخر اگه یکی نشدیم با هم .. ولی روی هم بودیم *** متن این آهنگ به طور اختصاصی در وبلاگ ما قرار گرفته .. اگر اشتباهی در متن بود اطلاع بدید . تشکر ***

توی ذهن من یه صحنه بود .. یه صحنه پر نور
سیاه .. ستاره روبروش با کلی نور
میاد طرف من .. من سمت اون
بیدارتر از اون جغدی که قفله روم .. یه حس ِ خوب تومه
مثل روزی که لخت بودیم ما دو تا تو رودخونه
چشام تا حالا کور بوده .. نفهمیدم جواب سوالا توم بوده
بازم یه ذره از تو واسم .. میچرخونتم ، میچرخه دنیامم
کاش همیشه پر ِ رگ باشم .. تا تو رد شی ازم توی سرد و گرم
آخر اگه یکی نشدیم با هم .. ولی روی هم بودیم عین موج با ابر

ببین چقدر سرحالم .. حتی اگه همه دنیا با هام کج باشن

شعله تو دستات نیست .. ولی آتیش میزنی ما رو
هیچی تو دستام نیست .. ولی با تیر میزنم ماه

نه دیگه شاعرانه نیست .. که بخوام باز خاطراتت کوج بکنن و بشه دوباره پاییز
بعد قطرات ریز یکی یکی لیز بخورن از روی گونه هات تا بشیم جوهرای خیس
باهات همیشه خوبم الان تویی مثه مار .. حلقه میشی و سر میخوری دورم
تاب میدی به مخم .. من با اینی که دارم گیج میزنم 
هنوز اینو میدونم که اگه مغزم مریضه یا که شاد نمیخونم
حتی سقفم بریزه وقتی جات نیس تو خونم .. درد مرگ میره و واسم مرگ نداره درد
جا دره و کوه ها میشه خط نوار قلب
یه شبح ِ مبهمم ، یه تصویر مات .. یه شهر مُردم تو عمق نگات
یه روح وحشی که قفله رو تنه .. با تو داغ ِ داغ ، بی تو قطب تو منه

شعله تو دستات نیست .. ولی آتیش میزنی ما رو
هیچی تو دستام نیست .. ولی با تیر میزنم ماه

شعله تو دستات نیست .. ولی آتیش میزنی ما رو
هیچی تو دستام نیست .. ولی با تیر میزنم ماه

این یه عادت نیست .. اینو باور کن
این یه عادت نیست .. اینو باور کن
این یه عادت نیست .. اینو باور کن

بدون تو طعم تشنگی میداد و بارونم .. بدون که تو نبودی نمیشدم آرومم
میکنم با گاز ، خوبه طعم لب تو .. مثل آفتاب باز داغه تب تن تو
واسم فردا پر از امیده تا وقتی هستی پیشم .. کام غلیظ ازت گرفتم و لمس و گیجم
تو روشنی دست ِ من و میرم پس مسیرمو بی حرف .. غر نمیزنم شبا چه تیرن

شعله تو دستات نیست .. ولی آتیش میزنی ما رو
هیچی تو دستام نیست .. ولی با تیر میزنم ماه

ما میسوزیم هر کدوم یه جایی .. از رو هوا بده گرما تا پرت شه پایین
دست ِ خالی ، میخوری تو رگا سُرچ .. اون دنیا تاریکه میخوریم تا لب ِ صبح

شعله تو دستات نیست .. ولی آتیش میزنی ما رو
هیچی تو دستام نیست .. ولی با تیر میزنم ماه

شعله تو دستات نیست .. ولی آتیش میزنی ما رو
هیچی تو دستام نیست .. ولی با تیر میزنم ماهو


آهنگسازی و تنظیم : مهراد هیدن از گروه زدبازی

]]>
متن آهنگ نباشی از محسن یگانه 2014-05-29T16:31:28+01:00 2014-05-29T16:31:28+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/195 Milad Hyper نباشی کل این دنیاواسم قد یه تابوتهنبودت مثله کبریتودلم انباره باروتهنباشی کل این دنیاواسم قد یه تابوتهنبودت مثله کبریتودلم انباره باروتهنباشی روزه تاریکمیه اقیانوسه آتیشهتموم غصه ی دنیا توقلبم ته نشین میشهدنــــــــیا رو بی تونمیخوام یه لحظهدنیا بی چشماتیه دروغه محضهدنیا رو بی تونمیخوام یه لحظهدنیا بی چشماتیه دروغه محضهنباشی هر شبو هر روزهمشحیرون و آوارمبا فکرت زنده میمونمتا وقتی که نفس دارمتا وقتی که نبودت تو یه روز کاری بده دستمبمون تا آخره دنیابمونی تا تهش هستمدنیا رو بی تونمیخوام یه لحظهدن نباشی کل این دنیا
واسم قد یه تابوته
نبودت مثله کبریتو
دلم انباره باروته

نباشی کل این دنیا
واسم قد یه تابوته
نبودت مثله کبریتو
دلم انباره باروته

نباشی روزه تاریکم
یه اقیانوسه آتیشه
تموم غصه ی دنیا تو
قلبم ته نشین میشه
دنــــــــیا رو بی تو
نمیخوام یه لحظه
دنیا بی چشمات
یه دروغه محضه
دنیا رو بی تو
نمیخوام یه لحظه
دنیا بی چشمات
یه دروغه محضه

نباشی هر شبو هر روز
همش
حیرون و آوارم
با فکرت زنده میمونم
تا وقتی که نفس دارم
تا وقتی که نبودت تو یه روز کاری بده دستم
بمون تا آخره دنیا
بمونی تا تهش هستم

دنیا رو بی تو
نمیخوام یه لحظه
دنیا بی چشمات
یه دروغه محضه

دنیا رو بی تو
نمیخوام یه لحظه
دنیا بی چشمات
یه دروغه محضه

]]>
متن آهنگ دروازه های دنیا از احسان خواجه امیری 2014-05-29T16:28:15+01:00 2014-05-29T16:28:15+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/194 Milad Hyper از عشق ِ تو بودههر جا که رسیدمپای تو و اسمتمن جونمو میدمگل می کنه حستهر ثانیه در منرویای یه دنیاستتا جامو بگیرنگل کردن غرورتگل کردن منم هستباید منو ببیننتا پرچمت تنم هستدروازه های دنیارو به منو تو بازهدنیا قراره از مااسطورشو بسازه♫♫♫ایــرانتو ناجیه احساس منایـــرانغرور تو میراث منایــرانتمام حس بودنمایـــرانفدای مرز تو تنم♫♫♫ایـــرانمتن آهنگ تنها از رضا صادقیمتن آهنگ به تو مدیونم از معینمتن آهنگ بلیط یک طرفه از سوگندمتن آهنگ باش تا ببینی از گروه 25 باندمتن آهنگ منم یکی از اون یازده تام از امیر ت از عشق ِ تو بوده
هر جا که رسیدم
پای تو و اسمت
من جونمو میدم
گل می کنه حست
هر ثانیه در من
رویای یه دنیاست
تا جامو بگیرن

گل کردن غرورت
گل کردن منم هست
باید منو ببینن
تا پرچمت تنم هست
دروازه های دنیا
رو به منو تو بازه
دنیا قراره از ما
اسطورشو بسازه

♫♫♫

ایــران
تو ناجیه احساس من
ایـــران
غرور تو میراث من
ایــران
تمام حس بودنم
ایـــران
فدای مرز تو تنم

♫♫♫

ایـــران

]]>
متن آهنگ تنها از رضا صادقی 2014-05-29T16:27:02+01:00 2014-05-29T16:27:02+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/193 Milad Hyper خاطرات رفته از یادبه شکستم عادتم دادرو به آیینه گریه کردمگریه هامو پس فرستادمن فقط به خاطر تو حرص دنیا رو می خوردمتو اگه با من میموندی دل به دریا می سپردمببین حال روزای من خوب نیستمی خونم ولی زخم داره صداممنو درک کن دل بسوزون برامصدام کن از اینجا که خیلی تنهامخاطرات رفته از یادبه شکستم عادتم دادرو به آیینه گریه کردمگریه هامو پس فرستادیه نگاه بی تفاوت ته چشم آدما بودکاش می شد فقط یه لبخند توی دنیا سهم ما بودببین حال روزای من خوب نیستمی خونم ولی زخم داره صداممنو درک کن دل بسوزون برامصدام کن از این خاطرات رفته از یاد
به شکستم عادتم داد
رو به آیینه گریه کردم
گریه هامو پس فرستاد
من فقط به خاطر تو حرص دنیا رو می خوردم
تو اگه با من میموندی دل به دریا می سپردم
ببین حال روزای من خوب نیست
می خونم ولی زخم داره صدام
منو درک کن دل بسوزون برام
صدام کن از اینجا که خیلی تنهام

خاطرات رفته از یاد
به شکستم عادتم داد
رو به آیینه گریه کردم
گریه هامو پس فرستاد
یه نگاه بی تفاوت ته چشم آدما بود
کاش می شد فقط یه لبخند توی دنیا سهم ما بود
ببین حال روزای من خوب نیست
می خونم ولی زخم داره صدام
منو درک کن دل بسوزون برام
صدام کن از اینجا که خیلی تنهام

]]>
متن آهنگ به تو مدیونم از معین 2014-05-29T16:23:21+01:00 2014-05-29T16:23:21+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/192 Milad Hyper هرچی تو زندگی دارم و ندارمهرچقدر دلخوشی هست تو روزگارماین همه احساس خوب که روبرومهبه خدا ، به خدا من از تو دارم..به تو مدیونم و میدونمبستس به نگات جونمعاشق تو میمونمبه تو مدیونم و وابستماز دوری تو خستمآخه چیکار کنمکه عاشقت هستمبا تو زندگی رو ساختن آرزومهعشق تو نفس نفس توی گلومهچه کنم فاصله بینمون اگه هست..کار این زمونه ی نامهربونهمتن آهنگ بلیط یک طرفه از سوگندمتن آهنگ باش تا ببینی از گروه 25 باندمتن آهنگ منم یکی از اون یازده تام از امیر تتلومتن آهنگ مرسی از امیر تتلومتن آهنگ چی شد صدا قطع شد از هرچی تو زندگی دارم و ندارم
هرچقدر دلخوشی هست تو روزگارم
این همه احساس خوب که روبرومه
به خدا ، به خدا من از تو دارم..

به تو مدیونم و میدونم
بستس به نگات جونم
عاشق تو میمونم
به تو مدیونم و وابستم
از دوری تو خستم
آخه چیکار کنم
که عاشقت هستم

با تو زندگی رو ساختن آرزومه
عشق تو نفس نفس توی گلومه
چه کنم فاصله بینمون اگه هست
..کار این زمونه ی نامهربونه

]]>
متن آهنگ بلیط یک طرفه از سوگند 2014-05-29T16:05:41+01:00 2014-05-29T16:05:41+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/191 Milad Hyper [ ﻭﺭﺱ 1 ‏]ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻡ ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪﮐﻪ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﺭﻭﯼ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻪ ﮐﺎﺑﻮﺱ ﺗﮑﺮﺍﺭﯾﻪﺗﺮﮎ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺵ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﺟﺒﺎﺭﯾﻪﻣﯿﺮﻡ ﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ پﺸﺘﻤﻮ ﻧﮕﺎﻩﯾﻪ ﺑﻠﯿط ﯾﻪ ﻃﺮﻓﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺭﺍﺍﻭﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺒﺮﯼﻫﻤﻮﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﻫﯿﭻ ﺍﺣﺪﯼ ﺭﻭﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖﻫﻤﻮﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻮﺵ هﯾﭻ ﮐﻤﺮﯼ.ﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ‏[ ﮐﺮﻭﺱ ‏]ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﺭﻭﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮑﻨﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺭﻭﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ [ ﻭﺭﺱ 1 ‏]

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻡ ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ
ﮐﻪ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﺭﻭﯼ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ

ﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻪ ﮐﺎﺑﻮﺱ ﺗﮑﺮﺍﺭﯾﻪ
ﺗﺮﮎ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺵ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﺟﺒﺎﺭﯾﻪ

ﻣﯿﺮﻡ ﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ پﺸﺘﻤﻮ ﻧﮕﺎﻩ
ﯾﻪ ﺑﻠﯿط ﯾﻪ ﻃﺮﻓﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺭﺍ

ﺍﻭﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺒﺮﯼ
ﻫﻤﻮﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﻫﯿﭻ ﺍﺣﺪﯼ ﺭﻭ

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻫﻤﻮﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻮﺵ هﯾﭻ ﮐﻤﺮﯼ.ﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ

ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ

‏[ ﮐﺮﻭﺱ ‏]

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﺭﻭ

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮑﻨﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺭﻭ

ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻢ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺷﺪ

ﺭﯾﺸﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻮﯾ ﻗﻠﺒﻤﻮ
ﻧﻤﯿﺮﯼ بذاﺭ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ پﺎﺷﻮ ﺑﺮﻭ

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﺭﻭ

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮑﻨﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺭﻭ

ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻢ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺷﺪ

ﺭﯾﺸﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻮﯾ ﻗﻠﺒﻤﻮ
ﻧﻤﯿﺮﯼ بذاﺭ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ پﺎﺷﻮ ﺑﺮﻭ

‏[ ﻭﺭﺱ 2 ‏]

ﻣﯿﺮﻡ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﻧﺮﺳﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ
ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺧﺰﻭﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ

ﻣﯿﺮﻡ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﻓﺼﻠﯽ ﻧﻮ
ﺩﺭﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﻡ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ

ﮔﻔﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﺳﻢ ﻭ ﺭﺳﻮﻣﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻭ
ﺭﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﺗﻮ ﻓﺮﻭﺧﺘﯿﺶ

ﺍﺻﻼ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ﭼﯽ ﺁﻭﺭﺩﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻡ
ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩﻡ

ﻣﯿﺮﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻏﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎﺭﻭ ﺑﻨﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﯿﺮﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻗﯽ
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍ ﺑﺮﮔﺸﺖ

‏[ ﮐﺮﻭﺱ ‏]

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﺭﻭ

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮑﻨﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺭﻭ

ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻢ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺷﺪ

ﺭﯾﺸﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻮﯾ ﻗﻠﺒﻤﻮ
ﻧﻤﯿﺮﯼ بذﺍﺭ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ پﺎﺷﻮ ﺑﺮﻭ

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﺭﻭ

ﺩﻓﻌﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮑﻨﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺭﻭ

ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﻢ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺷﺪ

ﺭﯾﺸﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻮی ﻗﻠﺒﻤﻮ
ﻧﻤﯿﺮﯼ بذار ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ پاﺷﻮ ﺑﺮﻭ

]]>
متن آهنگ باش تا ببینی از گروه 25 باند 2014-05-29T16:04:28+01:00 2014-05-29T16:04:28+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/190 Milad Hyper وقتی تو نبود تو اشک میشه همدم من هرشبمنم و دلواپسیمو جمله های بی مخاطبوقتی تو اوج سکوتم فقط از تو حرف دارمتو باید باشی ببینیکه چه تلخه روزگارمباش تا ببینیکه من بیمارم از غمباش تا ببینیچشم بی تابه از اشکبا من نبودیکه دردامو بدونیباش تا ببینیکه من بیدارم هرشبباش تا ببینیکه بجز تو دلخوشی ندارمباش تا ببینیکه فقط باتو شاده روزگارمباش تا ببینیکه میمونم باتو تا همیشهباش تا ببینیکه یه روزم بی تو شب نمیشهباش کهاین شبا بارون زیادهلحظه های سفید و آروم سیاههگفتی چقد تلخه وقته رفتنتو رفتی بعد تو از کنار من ه وقتی تو نبود تو اشک میشه همدم من هرشب
منم و دلواپسیمو جمله های بی مخاطب
وقتی تو اوج سکوتم فقط از تو حرف دارم
تو باید باشی ببینی
که چه تلخه روزگارم

باش تا ببینی
که من بیمارم از غم
باش تا ببینی
چشم بی تابه از اشک
با من نبودی
که دردامو بدونی
باش تا ببینی
که من بیدارم هرشب

باش تا ببینی
که بجز تو دلخوشی ندارم
باش تا ببینی
که فقط باتو شاده روزگارم
باش تا ببینی
که میمونم باتو تا همیشه
باش تا ببینی
که یه روزم بی تو شب نمیشه

باش که
این شبا بارون زیاده
لحظه های سفید و آروم سیاهه
گفتی چقد تلخه وقته رفتن
تو رفتی بعد تو از کنار من همه رفتن
نه شادی کنارمه نه رویا نه عشق
زندگیمم با تو از دنیا رفته
ولی تنهایی همه جوره کنارمه
باهم حرف میزنیم تا دم صبح یه عالمه
با هم قصه میگیم از تو و قصه ها
همشون از جلومون رد میشن مثه باد
داستانی که میره تا انتهاش
میفهمم از اولشم این حس ِ اشتباس
شاید اشتباه نیست توهم چشم به راهی
رنگ ماتم گرفتی غرق گریه هاتی
کاش حالا که کنار اومدی با بدیش
تو مثال شاهنامه باش
قصه آخرش خوش

باش تا ترانه
با حضورت عاشقانه تر شه
باش تا نذاریم به شبامون
با گریه سر شه
باش تا ستاره با حصورت روشنی بگیره
باش تا نذاریم که این احساس
تو دلم بمیره

باش تا ببینی 
که من بیمارم از غم
باش تا ببینی
چشم بی تابه از اشک
با من نبودی
که دردامو بدونی
باش تا ببینی
که من بیدارم هرشب

]]>
متن آهنگ منم یکی از اون یازده تام از امیر تتلو 2014-05-29T16:02:35+01:00 2014-05-29T16:02:35+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/189 Milad Hyper منم یکی ازاون یازده تام..بچه های ما نداشتن مدرسه فوتبالپا گرفتن تو زمین خاکی تو مدرسه تو پارکیادنگرفتن از معلم اروپاییبالا اومدن با گل کوچیکو با روپایینداشتن رژیمای سبزیهای خارجینرفتن اردوها و تفریحای کالجیزمینایی که حتی نداره جا آبخوریتوپ پلاستیکی دولایه دروازه ها آجریهزارتا داستان که بپیچن از خونههمه با لباسایی که بی شک ارزونهولی باز همیشه گفتن چقدم خوبهبهترین مربی هم که بچه محل بودهبا ایــمان ما میریم جلو بگو یا مرگ یا ایــرانقهرمانیم مــا…♫♫♫کم نداشتیم عابدزاده هاروبا غیرت ، نبوده کسی راه بن منم یکی ازاون یازده تام..

بچه های ما نداشتن مدرسه فوتبال
پا گرفتن تو زمین خاکی تو مدرسه تو پارک
یادنگرفتن از معلم اروپایی
بالا اومدن با گل کوچیکو با روپایی
نداشتن رژیمای سبزیهای خارجی
نرفتن اردوها و تفریحای کالجی
زمینایی که حتی نداره جا آبخوری
توپ پلاستیکی دولایه دروازه ها آجری
هزارتا داستان که بپیچن از خونه
همه با لباسایی که بی شک ارزونه
ولی باز همیشه گفتن چقدم خوبه
بهترین مربی هم که بچه محل بوده

با ایــمان ما میریم جلو بگو یا مرگ یا ایــران
قهرمانیم مــا…

♫♫♫

کم نداشتیم عابدزاده هارو
با غیرت ، نبوده کسی راه بندازه مارو
بی منت ، زحمتارو بزار پای کادو
نداره یه خارجی حتی یه بابای مارو
که پینه بسته دستش
خسته هستش
ولی خب بازم داره دست بخشش
کمرش دیسک داره
ولی خم نیست آره بیست ساله که سرپا ایستاده اینا نمره بیست داره
از جنوب تا انزلی من
علی کریمی و خسرو حیدری کم ندیدم
ایرانیا تو جنگ سختو واسه هم ظریفن
نمیشه نداریم من همه فن حریفم

سیر میشدیم توراه با نون
کفش رنگ میداد به جوراب هامون
نمیدادن تو پارک رامون
امکانات نبود تو باشگامون
زمینامونم همیشه توراش پاره
توپاش داغون…
چهار سالی یه بار اونم شاید
اگه شانس دره خونت اومد باید
خودتو بدجور ثابت کنی حساب کن
حتی رو همسایت
ما هممون پشت همدیگه
با شعار یا زهراییم
ما همه کل ایران امسال
یکی از اون یازده تاییم
یکی از اون یازده تایــیــم…
میریم جلو یازده تایی…

با ایــمان ما میریم جلو بگو یا مرگ یا ایــران
قهرمانیم مــا…

قهرمان ایران ما

]]>
متن آهنگ مرسی از امیر تتلو 2014-05-29T16:01:38+01:00 2014-05-29T16:01:38+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/188 Milad Hyper مرسیوقتی که نداشتم به خیلیا حسیانرژی ها رسیدمرسیحتی از گله گیا مرسیممنون مرسیوقتی که نداشتم به خیلیا حسیانرژی ها رسیدمرسیحتی از گله گیا مرسیهرچی از دلت بیاد بده بیادانرژی هات مرسیباورم نمیشه همه باهام خوبنمنی که یه سر بار واسه بابام بودنباورم نمیشه باهام عکس میندازن هیهمه جا آهنگایی که من میسازمهمن همیشه تنها بودمهمیشه استرس داشتم همه جا حتی اونورهمیشه نگران کارا و حرفامونمهمیشه بدور از همه جمعا موندمدعوا اونقدر داشتیماونقدر بد راه اومد این روزگار با ماما موندیم سرپا اونوقتهمیشه چشا قرمز دستامون مرسی
وقتی که نداشتم به خیلیا حسی
انرژی ها رسید
مرسی
حتی از گله گیا مرسی
ممنون مرسی
وقتی که نداشتم به خیلیا حسی
انرژی ها رسید
مرسی
حتی از گله گیا مرسی
هرچی از دلت بیاد بده بیاد
انرژی هات مرسی

باورم نمیشه همه باهام خوبن
منی که یه سر بار واسه بابام بودن
باورم نمیشه باهام عکس میندازن هی
همه جا آهنگایی که من میسازمه
من همیشه تنها بودم
همیشه استرس داشتم همه جا حتی اونور
همیشه نگران کارا و حرفامونم
همیشه بدور از همه جمعا موندم
دعوا اونقدر داشتیم
اونقدر بد راه اومد این روزگار با ما
ما موندیم سرپا اونوقت
همیشه چشا قرمز دستامون یخ اه
وقتامون کم میومد درسامون سخت
همیشه حواسم به خرج کردنم بوده
امید دارم حتی وقتی فقط چند برگ ازم مونده
همیشه گفتم واسه برگشتنم زوده
ما تا تهش هستیم دست حق هم بدرقم بوده

با اینکه مسیرامون بدبدرقم بوده

همیشه آماده نگران مضطرب
حواس جمع با همه راه اومدم
اما بازم اونا که دوسم داشتن
آخرش واسه گنده شدن تو محل منو با چاقو زدن آدما چه بد بار اومدن
همیشه آماده موندم
که هرچی دارمو آنن یجا با هم بدم
من یه عالم گله ام یه عالم حرفم بزار بازم بگم
همیشه تهشو دیدم
نمونده هیچ چیزی که بخوان یادم بدن
نمونده حتی واسم دلم
دیگه نمیشه گفت آدم به من

اما مرسی
وقتی که نداشتم به خیلیا حسی
انرژی ها رسید
مرسی
حتی از گله گیا مرسی
حتی از گله گیات مرسی
به من انرژی هات رسید

یادمه که انقده بد بودش همچی
مادرم همش عینه مرد کار میکرد
جفت چشامم تا حد مرگ خار دیدن
که میشینم اینجوری شعرای درد دار میگم
از بچگی میگفتم که حالا چی تو راهته
میفهمیدم بابام دوساعت واس چی توالته
میدونستم رویاهام بعیدن با این پول
بچه بودم ولی بد حالیم بود
پدرم اما خدایی مرد بود
واسه ما بد بود
ولی تو محل بهترین آدم بود
بین همسایه ها محبوب
یه مرده واقعا خوب
هرچند نذاشته واسم پول و نمونده هیچ چیز خاص از اون
ولی خب بازم بود
میزد از خوراک خودمون  از شیکم میکم و
راحت از خیلی از چیزای دیگه ام میکند
خودمون نون نداشتیم نگران اینو اون بود  اونموقع ما نمیفهمیدیم داشت چی جمع میکرد
خلاصه نه پول کسیو خورد
نه سر سفره نفرین و نحسی آورد
هرچی ام داشت حال به این و اون میداد آخرشم موند تو بی کسیو مُرد

مرسی

وقتی که نداشتم به خیلیا حسی
انرژی ها رسید
مرسی
حتی از گله گیا مرسی
ممنون مرسی

وقتی که نداشتم به خیلیا حسی
انرژی ها رسید
مرسی
حتی از گله گیا مرسی
هرچی از دلت بیاد بده بیاد
انرژی هات رسید

]]>
متن آهنگ چی شد صدا قطع شد از Armin 2afm 2014-05-29T15:59:22+01:00 2014-05-29T15:59:22+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/187 Milad Hyper کاش تو روم یکم حس خجالت داشتیو از اولش باهام صداقت داشتیچی شد تا حرف از صداقت داشتییهو صدات قطع شد تو با من گرم بودیدستات چرا سرد شدچند وقتیه که خدارو شکر بهترمولی بازم نمیشه از تو بگذرمهنوزم قفلم روت هر چندکه حضور همه جا باعث افت م بودخدا میدونه که کجا الان کجا پلاسی وممکنه هر ان با هر ادمی بلاسیولی من چی یه خونه نشینمکه ممکنه ساکت مدت ها یه گوشه بشینمچرا چون هنوزم تو شک کارتولی خب تو خداروشکر خوبه حالتخوبه بگو کنارش مستی یا خوابیلباس براش چی پوشیدی رسمی یا عادیبزار همه چی رو من رو راست بگم بهت کاش تو روم یکم حس خجالت داشتی
و از اولش باهام صداقت داشتی
چی شد تا حرف از صداقت داشتی
یهو صدات قطع شد تو با من گرم بودی
دستات چرا سرد شد
چند وقتیه که خدارو شکر بهترم
ولی بازم نمیشه از تو بگذرم
هنوزم قفلم روت هر چند
که حضور همه جا باعث افت م بود
خدا میدونه که کجا الان کجا پلاسی و
ممکنه هر ان با هر ادمی بلاسی
ولی من چی یه خونه نشینم
که ممکنه ساکت مدت ها یه گوشه بشینم
چرا چون هنوزم تو شک کارت
ولی خب تو خداروشکر خوبه حالت
خوبه بگو کنارش مستی یا خوابی
لباس براش چی پوشیدی رسمی یا عادی
بزار همه چی رو من رو راست بگم بهت
تو یه تیمی میخای که بهم پاس بدنت
اینم بدون که دیگه برام مهم نیستی
حالا برو با هر کی که میخای لاس بزن هی
برو که هیچی بین ما نی اصلا
زندگیم با تو پاشید از هم
من به نبود تو راضی هستم
چون تو رفتی و گذاشتی خالی دستم
دیگه برو چون نمیخام اصلانشم
تو رو ، نباید حتی از اولشم
به تو دل میباختم
چون دوس نداشتم
به دست تو یا کسای دیگه مسخره شم
تو غرق خوشی ای و من از سر شب
اصلا خوابم نمیبره اصلانشم
انقدر قرص و دری وری با هم میخورم
که شاید استرسام کمتر بشن
چون خودم با یارو دیدمت
به حرفات شک کنم یا بو پیرهنت
که غرقه عطر مردونه س
حیف که خوردم از تو من رودست
پس برو گمشو تف به ذاتت
اینا همه کمبوده عقده هاته  
جا زدی خوبیامو با بدی
جواب میدادی میمردی به همه پا ندی
برو که هیچی بین ما نی اصلا
زندگیم با تو پاشید از هم
من به نبود تو راضی هستم
چون تو رفتی و گذاشتی خالی دستم


هنوزم اخلاقای بدت رو باز داریشون
کصافط کاریاتو میکنی ماس مالیشون
این یارو کیه که همش بهت زنگ میزنه
نکنه رابطه ی کاری داری باز با ایشون
خدایی بگو یعنی انقدر خجالت داشت
حالا دوس پسرت یه تایمی کسالت داشت
مگه چیکار کرده بود که این مدلی
این کارا رو کردی توی کصافط باهاش
من هنوز همون ادمم هنوزم تخسم
واسه هر چیز الکی هم بغضم
نمیترکه تو بودی دلیل افتم
پس دیگه از ما بکش بیرون لطفا
چون دیگه همه جوره تو رو تست کردم
تو این شرایطم نبودتو حس کردم
بگو ببنم خب تو الان کجایی
که از غم نبودت یه گوشه کز کردم
برو که هیچی بین ما نی اصلا
زندگیم با تو پاشید از هم
من به نبود تو راضی هستم
چون تو رفتی و گذاشتی خالی دستم

]]>
متن آهنگ چرا رفتی از همایون شجریان 2014-05-29T15:56:41+01:00 2014-05-29T15:56:41+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/186 Milad Hyper چرا رفتی ؟! چرا من بیقرارمبه سر سودای آغوش تو دارمنگفتی ماه تاب امشب چه زیباستندیدی جانم از غم ناشکیباست چرا رفتی؟ چرا من بیقرارمبه سر سودای آغوش تو دارمخیالت گر چه عمری یار من بودامیدت گر چه در پندار من بودبیا امشب شرابی دیگرم دهز مینای حقیقت ساقرم دهچرا رفتی؟ چرا من بیقرارمبه سر سودای آغوش تو دارم♫♫♫چرا رفتی؟ چرا من بیقرارمبه سر سودای آغوش تو دارمنگفتی ماه تاب امشب چه زیباستندیدی جانم از غم ناشکیباستچرا رفتی؟ چرا من بیقرارمبه سر سودای آغوش تو دارمدل دیوانه را دیوانه تر کنمرا از هر دو عالم چرا رفتی ؟! چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست
ندیدی جانم از غم ناشکیباست 
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
خیالت گر چه عمری یار من بود
امیدت گر چه در پندار من بود
بیا امشب شرابی دیگرم ده
ز مینای حقیقت ساقرم ده
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم


چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست
ندیدی جانم از غم ناشکیباست
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
دل دیوانه را دیوانه تر کن
مرا از هر دو عالم بی خبر کن
بیا امشب شرابی دیگرم ده
ز مینای حقیقت ساقرم ده
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم

]]>
متن آهنگ دیوونه شو از TM Bax 2014-05-29T15:49:02+01:00 2014-05-29T15:49:02+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/185 Milad Hyper اگه هنوز به این دنیا تو وصلی‌ بهتره که خودتو بکنی‌ تسلیمدیوونه شو رد کن هر مرزیدیوونه شو از چی‌ می‌ترسی‌وولوم ضبطو بیشتر بده بالاصدای پیروزی داره میاد حالااگه خفم کنن داد میزنم عین خلهاپامو بشکنن لگت میزنم عین الاغالان دخترهای خوشگل میگن من خیلی‌ بلامدرست همونان که نمیکردن بهم سلامولی‌ الان تی‌‌ام بالاست من تو چششون طلامفردا اگه اومدم پایین دیگه نیستن دورو ورامشدیم نزدیک به خورشید ما به مولاواسه همین ریبن به چشم فقط با یه کلاهچون داغم داغم داغم عین سوناحتی هندیا بهم میگن….حتی شیطون داد زد وای خد اگه هنوز به این دنیا تو وصلی‌ بهتره که خودتو بکنی‌ تسلیم
دیوونه شو رد کن هر مرزی
دیوونه شو از چی‌ می‌ترسی‌
وولوم ضبطو بیشتر بده بالا
صدای پیروزی داره میاد حالا
اگه خفم کنن داد میزنم عین خلها
پامو بشکنن لگت میزنم عین الاغ
الان دخترهای خوشگل میگن من خیلی‌ بلام
درست همونان که نمیکردن بهم سلام
ولی‌ الان تی‌‌ام بالاست من تو چششون طلام
فردا اگه اومدم پایین دیگه نیستن دورو ورام
شدیم نزدیک به خورشید ما به مولا
واسه همین ریبن به چشم فقط با یه کلاه
چون داغم داغم داغم عین سونا
حتی هندیا بهم میگن….
حتی شیطون داد زد وای خدا
هممم… خیلی‌ جالبه
میگن واسه بازار کار میکنی‌ نه واسه دل‌
نمیدونن دلم توی بازار یه کاسبه
(تلویزیون: بهتره شم رو تموم کنیم که به تی‌ اممون برسیم، استاد اهل تی‌‌ام هستید؟)
حالا همه مدیتیت بیـس
حالا همه مدیتیت بیـس
می‌خوایم تو رو یه جای دور ببریم
بیـس
حالا همه مدیتیت
بیـس
حالا همه مدیتیت
بیـس
می‌خوایم یه کم روی ابرها بپریم
بیـس
اگه هنوز به این دنیا تو وصلی‌
بهتره که خودتو بکنی‌ تسلیم
دیوونه شو
رد کن هر مرزی
دیوونه شو
از چی‌ می‌ترسی‌
دختر بیا باهام با بام با بام بام
سیاه سفید می‌پوشم مثل پاندام
با بیت علیبی میلرزه باندا
دمش گرم گرمتر از اوگاندا
دارم ریبن به چشم آره ریبن به چشم
وقتی‌ مُردم می‌خوام برم بهشت
چون با موزیکمون به خود خدا هم فاز دادیم
پشت هر نیشخندمون کلی‌ راز داریم
(تلویزیون:افراد با تی‌‌ام از یکدیگر انرژی دریافت می‌کنن)
دختر میگه خوش‌تیپ‌تر از من ندیده
خانومی از شما دیگه بعیده
پس نگو دوست داری اون سر کچلم
تو عاشق شهرتی و پول دورو ورم
میدونی‌ جونورم نذار سربسرم یه عمره در به درم
چون دوست نداشتم با پولم احترامه بقیه رو بخرم
اومدم با سبکو فلو جدید کل بازی رو ببرم
حالا همه مدیتیت
بیـس
حالا همه مدیتیت
بیـس
می‌خوایم تو رو یه جای دور ببریم
بیـس
حالا همه مدیتیت
بیـس
حالا همه مدیتیت
بیـس
می‌خوایم یه کم روی ابرها بپریم
بیـس
پارتیمون امشب تو شهرک
مامور بازی هم بشه به درک
درا بستستو قفل قفلیم
بیس تزریق می‌شه مثل مرفین
چته چتی میگی‌ قصه گفتیم
آره کره‌ خوری میدیم پسته مفتی
واسه همین همه بالا پایین می‌پرن
با زمین قهرنو بالا بیشترن
یه دسته دور بهم قدرت میده
با یه رقصه نور که بهم جرات میده
من گیجم بگو عشقم کیه
اون چش سیاهه یا که چش رنگیه
حکم بازا هی‌ بُر زدن
بی‌‌بی مال من شد هی‌ دور زدن
دی جی بازم خل شو
دو سه پیک بزن چونکه فازم نول شد
حالا همه مدیتیت
حالا همه مدیتیت

]]>
متن آهنگ زمین صافه از زدبازی 2014-05-16T11:17:40+01:00 2014-05-16T11:17:40+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/184 Milad Hyper [اینترو: مهراد هیدن]صبح بخیر تهران .... هه ههزززد بازی[سیجل]لبات تپل و داغن، امشب برام فوق العادنبه من این قول و دادن، بعد از اونا بیا شل کن دامنعزیزم دیگه شب آخره، لب آخره، میخوام ازون تن لاغرتادا و کرکترت که من بی تو، مثل یه گولم بی کلتپاشو لیوانت و بگیر دستت بگو چین چیندو تایی باهم یکم گیج شیمبیفتیم بغل هم، مثل اون شب دفعه اول همانگشتام بدن هر ورت لم، گرم، صاف، بدنت نرماین شبا نریخته مثل شن و ماسهکاش این ساعتا یهو واسهدوست دارم دوست داری دوست داری من ومیخوایم نگر داریم با لوس بازی هم و...با ل [اینترو: مهراد هیدن]
صبح بخیر تهران .... هه هه
زززد بازی

[سیجل]
لبات تپل و داغن، امشب برام فوق العادن
به من این قول و دادن، بعد از اونا بیا شل کن دامن
عزیزم دیگه شب آخره، لب آخره، میخوام ازون تن لاغرت
ادا و کرکترت که من بی تو، مثل یه گولم بی کلت
پاشو لیوانت و بگیر دستت بگو چین چین
دو تایی باهم یکم گیج شیم
بیفتیم بغل هم، مثل اون شب دفعه اول هم
انگشتام بدن هر ورت لم، گرم، صاف، بدنت نرم
این شبا نریخته مثل شن و ماسه
کاش این ساعتا یهو واسه
دوست دارم دوست داری دوست داری من و
میخوایم نگر داریم با لوس بازی هم و...
با لوس بازی هم و
باید بالت واشه، فقط هرجا هستی این و یادت باشه
زمین صافه عزیزم، گرد و کوچیک مثل نافت عزیزم
پس نگو دیگه خداحافظ عزیزم
سیجل، تو، واسه همیشه ست

[نسیم]
میدونم زمین صافه
میدونم زمین صافه
میدونم زمین صافه
میدونم زمین صافه
میدونم باید برم، میرسیم آخر به هم... من و تو
عزیزم بذار برم، میرسیم یه جا بهم
میخوابیم کنار هم... من و تو ... من و تو
عزیزم بذار برم، میرسیم یه جا بهم
میخوابیم کنار هم... من و تو ... من و تو
هرجا برم، با هرکی برم توی فکرم مال توام

[نسیم، سیجل و سهراب ام جی]
میدونم زمین صافه ... زمین صافه عزیزم
میدونم زمین صافه ... صاف تر از من با تو
میدونم زمین صافه ... زمین صافه عزیزم
میدونم زمین صافه ... صاف تر از من با تو

[نسیم]
همین جا بیا گم بشیم، کنارم تا صبح بشین
ازین جا با من، با هم، با موج بریم
همین جا بیا گم بشیم، کنارم تا صبح بشین
ازین جا با من، با هم، با موج بریم

[سهراب ام جی]
دادم بهت من جای سرمای قلبم و
دستات ندارن گرمای قبلاً و
ولی من آخه هر کاری کردم تو
باور نکنی حرفای بقیه رو
خوشحال ترین دختر دنیا شی
بیای تو دنیام گم باشی
هرجا باشم توام باشی
اینقدر همه چیز خوبه جوری که انگاری اصلاً منتاژی
چون تا این لحظه نیدیدم هیشکی مثل تو
مزه نمیده بهم هیچی مثل تو
بیا بریم دم ساحل توی غروب راه
بدشم باید ببرمت فرودگاه
برنامه ی خداحافظی با دو تا بوسه
میری و تو فکرم فقط این 9 تا روزه
ولی حیف پا نمیشم دیگه صبح با بوست
الان دوری ازم و بینمون اقیانوسه

[علیرضا جی جی]
پز بهت دادم پز به من دادی
حالا خوشگل باهم لخت و تنهاییم
میگی مشکل با من پشت سر داری
دنیا دنبالمون ما دزد دریایی
ولی دپ نیستیم ما عین جانی
چون که هیچ جای دنیا عین ما نی...
و بین ما اینا همه وکیل و دکترن
نمیدونن چیه توی جزیره گم شدن
صبح لخت من و تو کنار ساحل
شب شیک برای اپرای واگنر
بپریم بالا، توی این سن بهترین جاها، عشق کردیم ماها
ته دریا پری دریایی، دم ابرا رفتیم هر جایی
اون بالا با یه قالیچه، داد زدیم زمین صافه گالیله

[نسیم و مهراد هیدن]
چرا رفتم؟ چرا رفتم من؟
چرا رفتم؟ چرا رفتم من؟
اگه بگی نه نمیگم میمیرم
عکساتو میشینم یکی یکی میبینم
اگه بگی نه نمیگم میمیرم
تنها نباشیم باهم باشیم

[مهراد هیدن]
اووووووو... مشکلا یکی دو تا نیست
باید ببرمت این هفته باز چقیو پاریس
سالوادور ربانای کادوتو، میپیچونم برات مثل رمانای پاولو
کویلو برات یکی خریدم، فکر نکن ددیتم
نه اون نه شکل بقیم، روزا قدیمی تر، من یکی جدیدم
یکی یکیشون یاد دادم تا جدی نگیرم
نگرانی میگی داستانمون لو میره یهو
ملو افتادیم جلو شومینه ولو
بریم یه جا که خیابون و پیاده رو کم
چشا ریز آفتابش زیادی روشن
کاش وقت وایسه همیشه بغل من باشی
قابمون کنن عین اثر نقاشی
جریان امروز، خبر فرداییم
وسط دریا دو تا صدف دریایی
موجا رد میشن از رو ماها
خوابیدیم و نگاها به ابرا بالا
نه نمیریم از رو ماها
صورت و کج میکنی میدی ابرو بالا
کاشکی همیشه بمونی تو دنیای من
که تو ساحلش دنبالتم، میدوییم دنبال هم
شن وردار و رو هوا یه مشت بریز
ما رو ساحل بقیه پشت میز...
بقیه پشت میز ... با یه خودنویس.. هه هه

[نسیم]
میدونم زمین صافه
میدونم زمین صافه
میدونم زمین صافه
میدونم زمین صافه
همین جا بیا گم بشیم، کنارم تا صبح بشین
ازین جا با من، با هم، با موج بریم
همین جا بیا گم بشیم، کنارم تا صبح بشین
ازین جا با من، با هم، با موج بریم

[اوترو]
تنها نباشیم با هم باشیم ... زمین صافه
تنها نباشیم با هم باشیم ... زد بازی
همینه آرزوم........

]]>
متن آهنگ پیاده رو از یاسر بینام 2014-03-27T10:39:33+01:00 2014-03-27T10:39:33+01:00 tag:http://farstext.mihanblog.com/post/183 Milad Hyper یه روز پاییزی دم دمای غروب ... گوشه ی پیاده رو آروم توی خیابان شلوغاز لبه ی تابلو که روش عکس یه سوپر استاره ...قدم میزنم تا اونجایی که پاهام حس دارهبیخیال اینکه فردا چی میخواد بشه ... هرچی هست بدتر از اینکه نمیخواد بشهصدای هم همه و صدای راننده تاکسیا ... دو تا هدفون تو گوشم میزارم با صدای زیادیاسر بی نامدارم فکر میکنم توی دل این جماعت ... پیدا میشه یه ذره جای امن برا مناما تو خیابونی که این همه آدم دورشه ... هرکسی بی تفاوت دنبال کار خودشهیکی دنبال اون میره یکی میدوئه پی این ...یکی خیلی خیلی شا یه روز پاییزی دم دمای غروب ... گوشه ی پیاده رو آروم توی خیابان شلوغ
از لبه ی تابلو که روش عکس یه سوپر استاره ...قدم میزنم تا اونجایی که پاهام حس داره
بیخیال اینکه فردا چی میخواد بشه ... هرچی هست بدتر از اینکه نمیخواد بشه
صدای هم همه و صدای راننده تاکسیا ... دو تا هدفون تو گوشم میزارم با صدای زیاد

یاسر بی نام
دارم فکر میکنم توی دل این جماعت ... پیدا میشه یه ذره جای امن برا من
اما تو خیابونی که این همه آدم دورشه ... هرکسی بی تفاوت دنبال کار خودشه
یکی دنبال اون میره یکی میدوئه پی این ...یکی خیلی خیلی شاده یکی خیلی خیلی غمگین
اگه میخوای که ندیده هاتو ببینی نمیخواد جایی بری ... کافی همینجا بشینی شاید اولین چی که دیدی عجب نی واست
یه زوج که اومدن خرید عروسی باشد ... همه چی آرومه همه خوشحال میخندن
که دارن پرونده ی این دوتا رو خوشحال می بندن ... غافل از اینکه یکی داره ته قصه شو می بینه
یه جوون که اگه بگیری این حسشو میمیره ... پشت ویترین مغازه وایستاده با اشک
خرید حلقه ی ازدواج عشقشو میبینه ... خیلی دردناکه اره دنیا واسه همه ی ما برنامه داره
همینطور تصمیم میگیری دستیو نگیری ... رو بر میگردونی که دیگه این تصویر رو نبینی
اونجا یه پیرزن که یه بقچه روی شونش ...برای بچه ی مریضش که توی خونشه
همش استرس اینو داره آخر شب داروخونه ببنده و پول دوا جور نشه... نگاه به آقای سر به زیر سمت راست میکنه
یه طوری انگار با چشماش التماس میکنه ... گریون انقدر بی پول و اوضاش گنده
که حتی روش نمیشه بپرسه جوراب چنده ... لبای اون مث لباتو به هم میدوزه
از اون پدرا که میبینیشون دلت میسوزه ... دست یه بچه رو گرفته آروم راه میره
اطرافو میبینه و از خجالت آروم داغ میشه ... همین طور که درگیر آبرو جیب خالیست
بچه به یک گوشه خیره میشه وا میایسته ... میگه بابا حالا که دستا مو گرفتی می بری
من که بچه ی خوبیم یه دونه بستنی میخری ... پدر آرزو میکنه که سریع بمیره
حاضر جونشو بده و یه بستنی بگیره ... میگه عزیزم اونجا که سفره اصن نیس هیچی
اونا دیوونن هوا سرده تو مریض میشی ... بیا بریم خونه مامان منتظره ها
ناراحت میشه اگه نرسیم واسه شام ... تو که نمیخوای مامانی ناراحت شه ازمون
هردو میدوئن سمت خونه و اشک چشاشون


اما کنار اون که داره یه سیب و گاز میزنه ... یکی رو پله به گدایی نشسته ساز میزنه
اینارو میبینم و میگم بیچاره خودم ... ظاهرا منم باید یه روز همین کارو کنم
فک کنم هیچ وقت مث امروز بد بین نبودم ... نمیدونم چی شد درگیر بد بینی شدم
ولی با اینکه این دفعه حرفام همه تورش بودن ... ولی ظاهرا همه خوش بودن

]]>